Pre­mje­ras su­sir­go

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pre­mje­ras S.Sk­ver­ne­lis va­kar tu­rė­jo va­do­vau­ti Vy­riau­sy­bės po­sė­džiui, bet su­sir­go, jo ne­tu­rė­tų bū­ti dar­be ir šian­dien. „Kiek ži­nau, pa­na­šu į gri­pą ar­ba kaž­ko­kią in­fek­ci­ją. Pre­mje­rui pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, jis gy­do­si na­mie“, – BNS sa­kė S.Sk­ver­ne­lio pa­ta­rė­jas S.Ma­li­naus­kas.

Pre­mje­rą dvi die­nas pa­va­duo­ja fi­nan­sų mi­nist­ras V.Ša­po­ka.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.