Ver­ti­no Eu­ro­pos Są­jun­gą

Lietuvos Rytas - - 4 -

Eu­ro­pos Są­jun­gą pa­lan­kiai ver­ti­na net 92 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, o ne­pa­lan­kiai – tik 7 pro­cen­tai. Tai ro­do nau­jau­sia „Eu­ro­ba­ro­met­ro“ap­klau­sa. ES la­bai tei­gia­mai ver­ti­na taip pat Da­ni­jos (91 proc.) ir Ai­ri­jos (90 proc.) pi­lie­čiai.

Tuo me­tu Grai­ki­jo­je ES pa­lan­kiai ver­ti­na 61 proc., ne­pa­lan­kiai – 38 proc. gy­ven­to­jų. Ga­na skep­tiš­ka nuo­mo­nė apie ES ir Če­ki­jo­je (ati­tin­ka­mai 66 ir 31 proc.) bei Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je (64 ir 29 proc.).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.