Bai­gė sa­vo dar­bą

Lietuvos Rytas - - 11 -

Iz­ra­e­lio įsta­ty­mų lei­dė­jai bal­sa­vo už tai, kad Kne­se­tas bū­tų pa­leis­tas ir kad ba­lan­džio 9-ąją bū­tų su­reng­ti pir­ma­lai­kiai rin­ki­mai.

Par­la­men­to na­riai šiam žings­niui pri­ta­rė 102 bal­sais prieš du, pre­mje­ro B.Ne­ta­ny­a­hu ko­a­li­ci­jai su­si­ta­rus su­reng­ti pir­ma­lai­kius rin­ki­mus.

Gy­ny­bos mi­nist­rui A.Lie­ber­ma­nui lap­kri­tį at­si­sta­ty­di­nus dėl prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų pa­liau­bų Ga­zos Ruo­že su­tar­ties mi­nist­ro pir­mi­nin­ko ko­a­li­ci­ja su­da­rė dau­gu­mą tik vie­nos vie­tos per­s­va­ra.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.