Su­pyk­dė do­va­nos

Lietuvos Rytas - - 11 -

Vo­kie­ti­jo­je 9 me­tų ber­niu­kas iš­kvie­tė po­li­ci­ją, nes bu­vo ne­pa­ten­kin­tas gau­to­mis ka­lė­di­nė­mis do­va­no­mis. Po­li­ci­nin­kams ber­niu­kas pa­tei­kė įkal­čius – Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se jo su­da­ry­tą pa­gei­da­vi­mų są­ra­šą.

Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad są­ra­šas ir po eg­lu­te gu­lin­čios do­va­nos smar­kiai ski­ria­si. Vai­kui pa­aiš­kin­ta, kad Ka­lė­dų Se­ne­lis yra se­ny­vo am­žiaus ir vei­kiau­siai su­pai­nio­jo do­va­nas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.