Niū­ro­kas gruo­dis

Lietuvos Rytas - - 12 -

Var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ro­dik­lis šių me­tų gruo­dį bu­vo mi­nus 6 ir, pa­ly­gin­ti su lap­kri­čio mė­ne­siu, su­ma­žė­jo 1 pro­cen­ti­niu punk­tu.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, gruo­džio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su lap­kri­čiu, su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų, op­ti­mis­tiš­kai ver­ti­nan­čių ša­lies eko­no­mi­nės ir na­mų ūkio fi­nan­si­nės pa­dė­ties per­spek­ty­vas per at­ei­nan­čius 12 mė­ne­sių: ma­nan­čių, kad ša­lies eko­no­mi­nė pa­dė­tis ge­rės, da­lis su­men­ko nuo 27 iki 24 proc., o ma­nan­čių­jų, jog na­mų ūkio fi­nan­si­nė pa­dė­tis ge­rės, – nuo 22 iki 19 proc.

Ne­pai­sant to, per me­tus var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ro­dik­lis pa­di­dė­jo 2 pro­cen­ti­niais punk­tais. apie 3,4 mln. kub. met­rų ža­lia­vi­nės me­di­nės, o par­da­vi­mo pa­ja­mos, pa­ly­gin­ti su per­nai, au­go 14 proc. – iki 176 mln. eu­rų.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad šiais me­tais VMU nuo ža­lia­vi­nės me­die­nos par­da­vi­mo vals­ty­bei su­mo­kės 14 proc. dau­giau rink­lia­vų – 25,6 mln. eu­rų.

Įmo­nės veik­los są­nau­dos, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, šie­met su­ma­žė­jo apie pu­sę mi­li­jo­no eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.