Sko­lin­sis ir to­liau

Lietuvos Rytas - - 12 -

Bal­ti­jos ša­ly­se at­lik­ta ap­klau­sa at­sklei­dė, kad net 56 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų at­ei­ty­je pla­nuo­ja im­ti pas­ko­lą. Agen­tū­ros „Kan­tar Emor“duo­me­ni­mis, taip elg­tis ke­ti­na 39 proc. lat­vių ir 42 proc. Es­ti­jos gy­ven­to­jų.

Fi­nan­si­nė naš­ta kiek­vie­nam gy­ven­to­jui – nuo kū­di­kio iki se­ny­vo am­žiaus – yra la­bai skir­tin­ga: Es­ti­jo­je ji sie­kia 7500 eu­rų, Lat­vi­jo­je – 3600 eu­rų, Lie­tu­vo­je – 3400 eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.