Pa­vog­ti duo­me­nys

Lietuvos Rytas - - 13 -

Pie­tų Ko­rė­ja pra­ne­šė rea­guo­jan­ti į prog­ra­mi­šių ata­ką, per ku­rią pa­vog­ta be­veik 1 tūkst. Šiau­rės Ko­rė­jos pa­bė­gė­lių, įsi­kū­ru­sių Pie­tų Ko­rė­jo­je, as­me­ni­niai duo­me­nys – var­dai, na­mų ad­re­sai.

Tai pir­mas kar­tas, kai to­kiu di­de­liu mas­tu bu­vo nu­te­kin­ti as­me­ni­niai pa­bė­gė­lių iš Šiau­rės Ko­rė­jos duo­me­nys, įskai­tant jų var­dus ir ad­re­sus. Po­li­ci­ja vyk­do ty­ri­mą dėl ata­kos, ta­čiau jos šal­ti­nis dar ne­bu­vo nu­sta­ty­tas.

Ka­riuo­me­nė taip pat pa­si­ža­dė­jo už­tik­rin­ti vi­siš­ką pi­lie­čių ir ki­tų to­je te­ri­to­ri­jo­je esan­čių­jų sau­gu­mą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.