Pasta­tė tvo­rą

Lietuvos Rytas - - 13 -

Ru­si­jos anek­suo­ta­me Kry­mo pu­sia­sa­ly­je, pa­sie­ny­je su Ukrai­na, iš­dy­go maž­daug 60 ki­lo­met­rų il­gio tvo­ra.

Mask­vos tei­gi­mu, ji bū­ti­na gy­ven­to­jams ap­sau­go­ti nuo vy­riau­sy­bės Ki­je­ve, iš ku­rios ga­li­ma vis­ko ti­kė­tis.

Pa­sie­nio tvo­ra pu­sia­sa­lio šiau­rė­je esą smar­kiai pa­di­dins sau­gu­mą.

Ru­si­ja Kry­mą anek­sa­vo 2014 m. Va­ka­rai tai lai­ko šiurkš­čiu nu­si­žen­gi­mu tarp­tau­ti­nei tei­sei.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.