Jur­bar­kas

Lietuvos Rytas - - 24 -

29 me­tų vy­ras, tvir­ti­nan­tis, kad jis Ka­lė­dų nak­tį ta­po plė­ši­kų au­ka, į po­li­ci­ją krei­pė­si ge­ro­kai įdie­no­jus. Jam bu­vo nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mas (0,5 prom.). Jur­bar­kiš­kis tei­gė, kad apie 2 val. nak­ties jis sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je at­ra­ki­no sa­vo BMW 320 ir pa­ju­to smū­gį į gal­vą, pra­ra­do są­mo­nę.

At­si­pei­kė­jęs vy­ras ma­ši­nos esą ne­be­ra­do. Din­go ir as­mens do­ku­men­tai, te­le­fo­nas.

Pra­ne­ši­mą apie į grio­vį įva­žia­vu­sį BMW 320 po­li­ci­ja ga­vo 3 val. nak­ties. Jo sa­vi­nin­kas į pa­rei­gū­nus krei­pė­si daug vė­liau.

Į po­li­ci­ją krei­pė­si 29 me­tų vy­ras. Jis pra­ne­šė, kad V.Ku­dir­kos gat­vė­je esan­čio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je nak­tį pul­te­liu at­ra­kin­da­mas nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį BMW 320 pa­ju­to smū­gį į gal­vą ir pra­ra­do są­mo­nę.

At­si­ga­vęs jur­bar­kiš­kis esą pa­ste­bė­jo, kad pa­vog­tas jo au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me bu­vo pa­lik­ta ran­ki­nė su įvai­riais as­mens do­ku­men­tais ir mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas. Nuos­to­lis – 4250 eu­rų.

Po po­ros va­lan­dų šis au­to­mo­bi­lis, ku­riuo bu­vo su­kel­ta ava­ri­ja, ras­tas Jur­bar­ke, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je.

Ne­at­me­ta­ma, kad ava­ri­ją pa­da­rė pats au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas, o po to su­vai­di­no api­plė­ši­mą.

Po­li­ci­nin­kai su­lai­kė įta­ria­mą­jį 19 me­tų pa­ne­vė­žie­tį. Jau­nuo­lis bu­vo gir­tas.

Vie­no Pa­ne­vė­žio Kniau­diš­kių gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo laip­ti­nė­je nu­griau­dė­jo stip­rus trenks­mas. Iš­si­gan­dę gy­ven­to­jai iš­puo­lė žiū­rė­ti, kas nu­ti­ko.

Ant­ra­me aukš­te jie išvy­do ap­rū­ku­sias ir su­lanks­ty­tas pen­kias paš­to dė­žu­tes.

Į vie­ną jų chu­li­ga­nai įme­tė už­deg­tą pe­tar­dą ir iš­bė­go į lau­ką.

Be­li­ko džiaug­tis, kad tuo me­tu joks žmo­gus ne­iš­ėjo į laip­ti­nę.

Nu­ai­dė­jus trenks­mui li­go­tas ar se­nas žmo­gus ga­lė­jo smar­kiai iš­si­gąs­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.