Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 24 -

Mies­to po­li­ti­kai ne­pri­ta­rė idė­jai pir­mą­ją Nau­jų­jų me­tų die­ną klai­pė­die­čius vež­ti ne­mo­ka­mai. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bu­vo pa­tei­kęs ta­ry­bai są­ra­šą die­nų, ka­da mies­to au­to­bu­sai žmo­nes ve­žios ne­mo­ka­mai: tai sau­sio 1-oji, Va­sa­rio 16-oji, Ko­vo 11-oji ir Švie­sų fes­ti­va­lis.

Ta­čiau po­li­ti­kai nu­spren­dė, kad tu­ri bū­ti tiks­liai ap­skai­čiuo­ta, kiek kiek­vie­na ne­mo­ka­ma die­na mies­tui kai­nuos. Kai ku­rie po­li­ti­kai ma­no, kad sau­sio 1-ąją iš do­va­nų są­ra­šo ver­tė­tų iš­brauk­ti. vai­ruo­to­jo sė­dy­nė­je nie­kas ne­sė­dė­jo. Ke­lei­vio vie­to­je bu­vo 17-me­tis, ga­le sė­dė­jo du 21 me­tų vai­ki­nai. Tri­ju­lei bu­vo nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas (1,53–1,63 prom.).

Nė vie­nas vai­ki­nas ne­pri­si­pa­ži­no vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį. Jis pri­klau­so vie­nam iš 21 me­tų jau­nuo­lio tė­vų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.