Jo­svai­niai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Kė­dai­nių ra­jo­ne nuo ke­lio nu­va­žia­vo au­to­mo­bi­lis. Per įvy­kį nu­ken­tė­jo vai­ruo­to­jas ir trys ke­lei­vės, vie­na iš jų – ne­pil­na­me­tė.

Ne­lai­mė įvy­ko tre­čia­die­nį apie 17 val. 40 min. ke­ly­je Ari­s­ta­va– Kė­dai­niai–Cin­kiš­kis.

Blai­vaus 60 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Maz­da 2“nu­va­žia­vo nuo ke­lio, ver­tė­si ir at­si­tren­kė į me­džius. Į gy­dy­mo įstai­gą pri­sta­ty­tas vai­ruo­to­jas bei kar­tu va­žia­vu­sios ke­lei­vės, joms – 14, 26 ir 61 me­tai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.