Zo­liš­kiai

Lietuvos Rytas - - 24 -

Iš gy­vū­nų kre­ma­to­riu­mo Zo­liš­kių kai­me (Tau­ra­gės r.) din­go dvi šu­nų skulp­tū­ros. Po 40 ki­lo­gra­mų sve­rian­čias skulp­tū­ras va­gys nu­g­vel­bė prieš Ka­lė­das.

Jos pa­gal tau­ra­giš­kių už­sa­ky­mą bu­vo pa­ga­min­tos Olan­di­jo­je. 70 cen­ti­met­rų aukš­čio puoš­me­nos bu­vo už­kel­tos ant iš ply­tų su­mū­ry­tų bokš­te­lių ties įva­žia­vi­mu į kre­ma­to­riu­mo te­ri­to­ri­ją.

Už šu­nų skulp­tū­ras bu­vo su­mo­kė­ta 700 eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.