Kau­nas

Lietuvos Rytas - - 24 -

Tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys stu­den­tai jau 5 me­tus da­ly­vau­ja kon­kur­se, ku­rio me­tu var­žo­si, kas iš­ra­din­giau pa­puoš sa­vo bend­ra­bu­čius. Šiais me­tais kon­kur­so te­ma bu­vo „Šimt­me­čio Ka­lė­dos“.

Jį lai­mė­jo 7-ojo bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jai (nuo­tr.). Už iš­ra­din­gu­mą jie lai­mė­jo vie­ną tūks­tan­tį eu­rų. Juos iš­leis bend­ra­bu­čio ap­lin­kai pa­ge­rin­ti. Stu­den­tai ant bend­ra­bu­čio pa­ka­bi­no di­de­lį pla­ka­tą, ku­ria­me nu­p­ieš­tas žir­gas, ant jo jo­ja Ka­lė­dų Se­nis. Kom­po­zi­ci­ja pri­me­na Vy­tį, tik su ki­to­kiu rai­te­liu. Su­ma­ny­mas pa­va­din­tas „Ge­le­ži­niu se­niu“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.