Pa­ne­vė­žys

Lietuvos Rytas - - 24 -

Į 81 me­tų mo­ters bu­to du­ris paskam­bi­nę du ne­pa­žįs­ta­mi vy­rai pri­si­sta­tė esan­tys elekt­ros tink­lų dar­buo­to­jai. Pa­tik­ri­nę elekt­ros ir du­jų skai­tik­lius jie pa­reiš­kė, kad mo­te­ris yra su­mo­kė­ju­si per daug. Tik­rin­to­jai da­vė jai 100 eu­rų ver­tės ku­piū­rą ir pa­rei­ka­la­vo 70 eu­rų grą­žos.

Vy­rams iš­ėjus pa­ne­vė­žie­tė pa­ste­bė­jo, kad ne­bė­ra 350 eu­rų. Prieš dvi die­nas pa­na­šiai bu­vo ap­vog­ta 85 me­tų pa­ne­vė­žie­tė. Atė­jęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras ir­gi pri­si­sta­tė van­dens skai­tik­lių tik­rin­to­ju ir pa­vo­gė 60 eu­rų.

Tre­čia­die­nio ry­tą Pa­ne­vė­žy- je, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, trys pa­ne­vė­žie­čiai su­ra­do su­ba­dy­tas ma­ši­nų pa­dan­gas.

Sė­dęs į sa­vo au­to­mo­bi­lį 46 me­tų vy­ras išvy­do, kad kiau­ra prie­ki­nė pa­dan­ga.

Ge­riau ap­žiū­rė­jęs jis išvy­do kiau­ry­mę. Po ke­lių mi­nu­čių to­kia pat lem­tis lau­kė 50 me­tų pa­ne­vė­žie­tės – bu­vo su­ba­dy­ta vie­na mo­ters vi­su­rei­gio pa­dan­ga. Tuo pat me­tu nuo­tai­ka sub­ju­ro prie mik­ro­au­to­bu­so pri­ėju­siai 41 me­tų pa­ne­vė­žie­tei. Čia ir­gi bu­vo su­ba­dy­ta ga­li­nė pa­dan­ga.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.