Šūs­nis mi­nė­ji­mų

Lietuvos Rytas - - 4 -

2019-ai­siais bus pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos is­to­ri­jai svar­bios as­me­ny­bės ir reikš­min­gi įvy­kiai.

Sei­mo spren­di­mu 2019-ie­ji pas­kelb­ti pre­zi­den­to A.Sme­to­nos, ku­ni­go ir ra­šy­to­jo J.Tu­mo-Vai­ž­gan­to, Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio ta­ry­bos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­ko ge­ne­ro­lo J.Že­mai­čio-Vy­tau­to, kom­po­zi­to­riaus J.Nau­ja­lio, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ko­vų at­mi­ni­mo, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos, Jė­zui­tų mi­si­jos Lie­tu­vo­je, Pa­sau­lio lie­tu­vių, Lai­ki­no­sios sos­ti­nės at­mi­ni­mo, Že­mai­ti­jos ir Vie­to­var­džių me­tais. ni­ją, Bel­gi­ją, taip pat de­ri­na­mos ke­lio­nės į ki­tas vals­ty­bes.

Sau­sio pa­bai­go­je pre­zi­den­tė vyks į Da­vo­są, Švei­ca­ri­ją, kur da­ly­vaus Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me, o va­sa­rio mė­ne­sį pla­nuo­ja­mas vi­zi­tas į Len­ki­ją. na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus nu­kreip­tą įta­ką ša­lies de­mo­kra­ti­jos, rin­ki­mų pro­ce­sams, par­ti­nei sis­te­mai. To­kias įsta­ty­mo pa­tai­sas pa­siū­lė pa­ti LRTK.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.