Su­ėmė įta­ria­mą­jį

Lietuvos Rytas - - 7 -

Vo­kie­ti­jos po­li­ci­ja su­ėmė 50 me­tų vy­rą And­re­asą N., ku­ris Nau­jų­jų me­tų nak­tį au­to­mo­bi­liu ke­lis kar­tus rė­žė­si į žmo­nes Bot­ro­po ir Ese­no mies­tuo­se.

Pa­rei­gū­nai pra­ne­ša, kad tai bu­vo tiks­lin­gos ata­kos ir jis tu­rė­jo aiš­kų tiks­lą – žu­dy­ti už­sie­nie­čius. Nuo vy­ro nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai aš­tuo­ni žmo­nės. Vo­kie­ti­jos val­džia šį įvy­kį lai­ko te­ro­ro ak­tu.

Tei­sė­sau­gos at­sto­vai tu­ri in­for­ma­ci­jos, kad įta­ria­ma­sis yra nie­kur ne­dir­ban­tis Vo­kie­ti­jos pi­lie­tis, ku­ris anks­čiau gy­dė­si nuo ši­zof­re­ni­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.