Re­for­mos re­zul­ta­tas

Lietuvos Rytas - - 3 -

Nuo sau­sio 1 die­nos prie Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) bu­vo pri­jung­ti Lie­tu­vos eduko­lo­gi­jos ir A.Stul­gin­skio uni­ver­si­te­tai. VDU rek­to­rius J.Au­gu­tis va­kar ža­dė­jo, kad bus ko­ky­biš­kiau ren­gia­mi mo­ky­to­jai.

Tuo me­tu pre­mje­ras S.Sk­ver­ne­lis šių uni­ver­si­te­tų su­jun­gi­mą pa­va­di­no pir­mu rea­liu aukš­to­jo moks­lo re­for­mos re­zul­ta­tu.

Kol kas šiai re­or­ga­ni­za­ci­jai iš biu­dže­to skir­ta 360 tūkst. eu­rų.

Pa­gal re­for­mos pla­ną vi­sas uni­ver­si­te­tų jun­gi­mas Kau­ne tu­rė­tų kai­nuo­ti apie 30 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.