Už­kliu­vo dekla­ra­ci­jos

Lietuvos Rytas - - 3 -

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl 58 svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų el­ge­sio. Įta­ria­ma, kad jie gal­būt lai­ku ar tin­ka­mai ne­dekla­ra­vo na­rys­čių įvai­rio­se pro­fe­si­nė­se aso­cia­ci­jo­se.

Dau­giau­sia to­kių spe­cia­lis­tų dir­ba Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros ir Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­ko­se – ati­tin­ka­mai 25 ir 12.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.