Me­ras pa­tei­kė skun­dą

Lietuvos Rytas - - 3 -

Šiau­lių me­ras A.Vi­soc­kas Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Šiau­lių rū­mams pa­tei­kė skun­dą dėl gruo­džio 13 die­ną vy­ku­sio opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va su­šauk­to ta­ry­bos po­sė­džio. Teis­mo pra­šo­ma pri­pa­žin­ti spren­di­mą su­da­ry­ti ko­mi­si­ją dėl me­rui ren­gia­mos in­ter­pe­lia­ci­jos ne­tei­sė­tu ir jį pa­nai­kin­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.