Su­lai­kė prie ta­bo­ro

Lietuvos Rytas - - 6 -

Užva­kar apie 12 val. 40 min. Vil­niu­je, Či­go­nų gat­vė­je, miš­ke­ly­je, mo­te­ris, pa­ste­bė­ju­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, ant že­mės iš­me­tė po­lie­ti­le­ni­nį mai­še­lį.

Ja­me ras­ta 16 fo­li­jos lanks­ti­nu­kų su mil­te­liais. Įta­ria­ma, kad tai nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

Įvy­kio vie­to­je su­lai­ky­ti 28 me­tų vy­ras ir 41 me­tų mo­te­ris bu­vo už­da­ry­ti į areš­ti­nę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.