Uos­to lai­mė­ji­mai

Lietuvos Rytas - - 7 -

Klai­pė­dos jū­rų uos­tas per­nai vir­ši­jo 46 mln. to­nų kro­vi­nių apy­var­tą. Tai ge­riau­sias re­zul­ta­tas per vi­są uos­to is­to­ri­ją.

Skai­čiuo­ja­ma, kad šis re­zul­ta­tas leis pa­pil­dy­ti vals­ty­bės biu­dže­tą dau­giau kaip 800 mln. eu­rų.

Spa­lį bu­vo pa­siek­ta di­džiau­sia mė­ne­sio kro­vi­nių apy­var­ta – 4,34 mln. to­nų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.