Pa­p­ra­šė prie­globs­čio

Lietuvos Rytas - - 9 -

Šiau­rės Ko­rė­jos am­ba­sa­do­rius Ro­mo­je Jo Song-gi­las pa­p­ra­šė prie­globs­čio Ita­li­jo­je. Tai jau ne pir­mas aukš­tas ko­mu­nis­ti­nės ša­lies at­sto­vas, at­su­kęs nu­ga­rą va­do­vy­bei. Prieš kiek lai­ko prie­globs­čio pa­si­pra­šė bu­vęs Šiau­rės Ko­rė­jos am­ba­sa­do­riaus Lon­do­ne pa­va­duo­to­jas Thae Yong-ho.

Jo Song-gi­las am­ba­sa­do­riaus pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti 2017-ųjų spa­lį, kai Ita­li­jos vy­riau­sy­bė, pro­tes­tuo­da­ma prieš Šiau­rės Ko­rė­jos bran­duo­li­nį ban­dy­mą, iš­siun­tė jo pirm­ta­ką Mun Jong-na­mą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.