Ug­ni­kal­nis vėl iš­si­ver­žė

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ket­vir­ta­die­nį vėl iš­si­ver­žė In­do­ne­zi­jos Su­mat­ros ir Ja­vos sa­las ski­rian­čia­me Sun­dos są­siau­ry­je esan­tis Anak Kra­ka­tau ug­ni­kal­nis.

Pe­le­nų stul­pas pa­ki­lo į 2 ki­lo­met­rų aukš­tį, val­džia re­ko­men­da­vo vie­tos gy­ven­to­jams ir tu­ri­s­tams lai­ky­tis ne ma­žes­nio kaip 5 ki­lo­met­rų at­stu­mo iki ug­ni­kal­nio.

Anks­tes­nis Anak Kra­ka­tau iš­si­ver­ži­mas per­nai gruo­džio 22-ąją su­kė­lė cuna­mį, ku­ris už­g­riu­vo Su­mat­ros ir Ja­vos kran­tus ir pra­žu­dė dau­giau kaip 430 žmo­nių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.