Su­lai­kė ly­de­rį

Lietuvos Rytas - - 9 -

Pa­ry­žiu­je su­lai­ky­tas vie­nas „gel­to­nų­jų lie­me­nių“ly­de­rių E.Drou­et (nuo­tr.), kai jis tre­čia­die­nio va­ka­rą su dar pen­kias­de­šim­čia ak­ty­vis­tų San­tar­vės aikš­tė­je de­gi­no žva­ku­tes su­žeis­tie­siems at­min­ti.

Vy­ras esą su­lai­ky­tas dėl ne­sank­cio­nuo­tos de­monst­ra­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mo. Sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas E.Drou­et yra vie­nas ži­no­miau­sių „gel­to­nų­jų lie­me­nių“at­sto­vų. Jis kar­tą jau bu­vo su­lai­ky­tas per de­monst­ra­ci­ją gruo­dį, bet ra­gi­na ir to­liau reng­ti nau­jus pro­tes­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.