Įspė­ji­mas puo­lė­jui

Lietuvos Rytas - - 12 -

LKL at­li­ko ty­ri­mą dėl Žy­gi­man­to Sku­čo veiks­mų per rung­ty­nes tarp Vil­niaus „Ry­to“ir Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­džių“.

Nusta­ty­ta, kad Vil­niu­je „Pie­no žvaigž­džių“puo­lė­jas Ž.Sku­čas pa­žei­dė LKL nuo­sta­tų punk­tą dėl veiks­mų, pa­vo­jin­gų ki­to LKL da­ly­vio svei­ka­tai.

Tai at­si­ti­ko tre­čio­jo kė­li­nio pa­bai­go­je ko­vo­jant su „Ry­to“žai­dė­ju Mar­ty­nu Echo­du.

Už tai ly­ga sky­rė Ž.Sku­čui griež­tą įspė­ji­mą. Krep­ši­nin­kui pa­kar­to­ti­nai pa­žei­dus šį LKL nuo­sta­tų punk­tą, bus skir­ta bau­da nuo 150 iki 1000 eu­rų ir (ar­ba) dis­k­va­li­fi­ka­ci­ja nuo 1 iki 5 rung­ty­nių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.