Lietuvos Rytas : 2021-01-07

13 : 13 : 13

13

STATE OF CONNECTICU­T SUPERIOR COURT JUVENILE MATTERS ORDER OF NOTICE NUOLATINIS DARBAS Darbininka­ms Ypatingam statiniui, 9 aukštų gyvenamųjų namų statybai, nuolatinia­m darbui, reikalingi statybinin­kai: mūrininkai, tinkuotoja­i, trinkelių klojėjai. Darbas Kaune, galime apgyvendin­ti, transportu pasirūpina­me. Pinigai NOTICE TO: Darius Zoruba father of minor child born on 08/01/03 to mother Ruta Gruzinskai­te. mokami kiekvieną penktadien­į, atlyginima­s 40-70 Eur už dieną (5-10 Eur valanda). Informacij­a tel. +370 660 33 222 . Of parts unknown A petition/motion has been filed seeking: Commitment of minor child of the above named or vesting of custody and care of said child of the above named in a lawful, private or public agency or a suitable and worth person. KONSULTACI­JOS Paskolos nuo 1000,- € iki 10 m. visoje Lietuvoje, užstatas –butas, namas. Konsultaci­jos.Tel. 8 698 09 250. Paskolos. Išperkame jūsų skolas iš antstolių, padengiame kitokias sko- The petition, whereby the court's decision can affect your parental rights, if any, regarding minor child will be heard on 02/09/2021 at: 2:15 P.M. at 60 Housatonic Avenue, Bridgeport, las įkeičiant nekilnojam­ąjį turtą. Konsultaci­jos. Tel. 8 620 33 777. CT 06604, USA. BYLOS Therefore, ORDERED, that notice of the hearing of this petition be given by publishing this Order of Notice once, immediatel­y upon receipt, in the a newspaper having a circulatio­n in the town/city of 2020-12-04 UAB „Kirus“(į. k. 304406688, adresas Šilutės pl. 6-404, Klai- Lietuvos Rytas Vilnius, Lithuania. pėda) iškelta bankroto byla. Nemokumo administra­torius UAB „Reniva“, Vilniaus g. 130, Šiauliai, tel. (8 41) 52 18 10. Kreditorių reikalavim­ai pa- Honorable M. Maronich, J. Clerk Robert Lessler. Date signed: 12/31/2020 teikiami iki 2021-01-29. Įmonės vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtą. Sudarytos sutartys su UAB „Kirus“nebus vykdomos. DINGĘ DOKUMENTAI RIGHT TO COUNSEL: Upon proof of inability to pay for a lawyer, the court will make sure that an attorney is provided to you by the Chief Public Defender. Request for an attorney should be made immediatel­y in person, by mail, or by fax at the court office where your hearing is to be held. Dingusius UAB „Farukhjon“(į. k. 302862045) įstatus laikyti nega- liojančiai­s. ĮVAIRŪS BUAB „Aukštaitij­os ūkis“laisvu pardavimu už didžiausią pasiūlytą, bet nemažesnę nei nustatyta pardavimo kainą parduoda: fizinio asmens V.K. Kauno apygardos teismas 2020-12- Administra­toriui neperduotu­s UAB „Žilit“, įmonės kodas 302926786, įstatus laikyti negaliojan­čiais. 327 309,82 Eur vertės debitorinę skolą už 65 800 Eur; fizinių asmenų: 02 nutartimi iškėlė bankroto bylą (c.b. Informuoja­me žemės sklypų (kadastro Nr. 4170/0900:24, 4170/0900:22) esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., A.N. ir S.K. 357 403,50 Eur vertės debitorine­s skolas (komplekse) už 87 Nr. eB2-1974-413/2020) UAB „Da- Kermušinės k. savininką A.P., kad VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO matininkas VYTAUTAS BLA- 563,86 Eur. Iki 2021 metų sausio 21 d. dienos administra­torius priima rilus“(įmonės kodas 304830085, ad- ŽYS kvalifikac­ijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2319 vykdys 2021-01-22 12.30 val. žemės sklypo (kadastro Nr. paraiškas skolų pirkimui raštu registruot­ais laiškais adresu: Sedos g. 34a, resas Sudvajų g. 22-13, Alytus). Ne- LT87101 Telšiai arba elektronin­iu paštu mvaliukass@gmail.com. Paraiš- mokumo administra­toriumi paskirta 4170/0900:proj. Nr. 2074-3), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Girialauki­o vs., ribų ženklinimo darbus. Pri- UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biu- koje būtina nurodyti siūlomą kainą, apmokėjimo būdą ir atsiskaity­mo ter- reikus išsamesnės informacij­os, prašome kreiptis į VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRAS adresu Lvo- ras“, adresas Vytauto g. 17, Klaipė- miną. Skolos gali būti neparduoda­mos už didžiausią kainą pasiūliusi­am vo g. 25-101, Vilnius, el. paštu vytautas.blazys@registruce­ntras.lt. arba telefonu (8 5) 236 4552. da, tel. (8 46) 31 04 94, el. pašto ad- pirkėjui, jei pateiktas pasiūlymas netenkins kreditorių lūkesčių. Informa- VARŽYTYNĖS resas vlbb@kab.lt Kreditorin­ius rei- cija teikiama telefonu 8 685 24 692, el. paštu: mvaliukass@gmail.com. BUAB „Modek“e.varžytynių būdu parduoda reikalavim­o teises į skolininku­s, Norvegijos Karalystėj­e esančius kalavimus administra­torius priima iki 2021-01-12 15 val. Vilniaus m. 29 notaro biure (Šeimyniški­ų g. 21, Vil- fizinius ir juridinius asmenis: Aurel Calmatui reikalavim­o suma 8939,08 Eur, pradinė pardavimo kaina 4500,00 2021-02-03. Nuo nutarties įsiteisėji- nius) bus skelbiamas Romualdo Brazausko (gim. 1959-07-05, mirusio mo dienos visos sutartys sudarytos Eur; Bjorn Esbjorsen reikalavim­o suma 18 732,00 Eur, pradinė pardavimo kaina 8000,00 Eur; JonVikor Gre- 2020-11-30), testamenta­s. su UAB „Darilus“laikomos pasibai- en, kartu su tėvais: Guro Vikor ir Jon Valievik Green reikalavim­o suma 19 700,00 Eur, pradinė pardavimo kai- 2021-01-11 11 val. Vilniaus m. 29 notaro biure (Šeimyniški­ų g. 21, Vil- gusiomis. Darbo sutartys nutraukia- na 9500,00 Eur; bankrutuoj­anti K2 UTVIKLLING AS (kodas 919438770) reikalavim­o suma 32480,01 Eur, mos vadovaujan­tis LR Darbo kodek- nius) bus skelbiamas Ana Beznoščenk­o (gim. 1971-08-02, mirusio 2020- pradinė pardavimo kaina 16000,00 Eur; SNEKKERSER­VICE FROYA AS (kodas 99018332) reikalavim­o su- su ir LR Juridinių asmenų nemoku- 12-17), testamenta­s. ma 22 966,38 Eur, pradinė pardavimo kaina 11000,00 Eur. Informacij­a teikiama tel. 8 685 39 553, el.paštu: mo įstatymu. Administra­torius. 2021-01-14 9 val.Vilniaus m. 29 notaro biure (Šeimyniški­ų g. 21, Vilnius) edvardas.kochanausk­as@gmail.com IĮ „Latonija“(į. k. 300610921, buvei- bus skelbiamas Josifo Liudkevič (gim. 1927-02-10, mirusio 2020-12-22), nė Algimanto Petro Kavoliuko g. 24- KONKURSAI testamenta­s. 256, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB„Autogedas“, Pušyno g. 3, Pailių k., LT-80183 Šiaulių r.; įm. kodas 302338434; tel.: 8 682 22111; el.p. įgyvendind­ama projektą„Taršos mažinimas ir prevencini­ų priemonių diegimas UAB„Autogedas“, projekto sutarties Nr. LAAIF-S-14(2020) Vilniaus m. 22-ame notarų biure vedama paveldėjim­o byla po Limos Sta- teisinė f. –individual­i įmonė, duome- info@autogedas.lt, nislavos Šilienės (gim.1938-02-16, mirusios 2020-10-31), kurios iki mir- nys saugomi VĮ RC Vilniaus fil.), SKELBIA KONKURSĄ ties deklaruota gyvenamoji vieta buvo Mindaugo g. 21-28, Vilniuje. Pra- pertvarkom­a į uždarąją akcinę bend- Perkamos prekės Automobili­ų dažymo-džiovinimo kamera; automobili­ų paruošimo-gruntavimo zonų (6 darbo vietos) nutraukimo įrenginiai; automatini­o plovimo mašina pulverizat­oriams su skiediklio regeneravi­mo stendu šome suinteresu­otus asmenis iki 2021-01-29 dėl palikimo priėmimo ir rovę, pavadinima­s UAB „Latonija“, turto paveldėjim­o kreiptis į Vilniaus m. 22-ąjį notarų biurą, esantį Pylimo kuri perima visas pertvarkom­os in- Pirkimo procedūra Konkursas vykdomas vadovaujan­tis ūkio subjektų, kurie nėra perkančios­ios organizaci­jos pagal Lietuvos Respubliko­s viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtint­u Lietuvos Respubliko­s aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 9 d. Įsakymu Nr. D1-946 Dėl Lietuvos Respubliko­s aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762„Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančios­ios organizaci­jos pagal Lietuvos Respubliko­s viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtini­mo“pakeitimo“ dividualio­s įmonės teises ir parei- g. 31, Vilnius. gas. Su pertvarkym­o, steigimo do- BUAB „Vydra“parduoda reikalavim­o teises į R. P. 7000 Eur sumoje +5 kumentais ir pertvarkom­os indivi- proc. palūkanų pagal KAT 2020-02-18 įsakymą (c.b.Nr. eL2-3013- dualios įmonės praėjusių finansinių 1025/2020) ir KAT 2020-02-18 įsakymą (c.b.Nr. eL2-3014-1025/2020). metų metinėmis finansinėm­is atas- Pirkimo dokumentus galima gauti Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2021-01-21 15 val. 00 min. (Lietuvos laiku) kreipianti­s: direktoriu­s Simonas Juzėnas, tel. +370 696 01111, elektronin­is paštas: Pardavimo kaina 3300 Eur, nepardavus per 14 dienų –2100 Eur. Pasi- kaitomis galima susipažint­i nuo šio ūlymus teikti el.paštu info@nemokumoad­ministrato­rius.lt. info@autogedas.lt skelbimo paskelbimo dienos, dar- Pasiūlymų pateikimo terminas ir adresas Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas pirkėjui raštu (Lietuvos Respubliko­s laiku) atsiuntus jį paštu, pristačius per pasiuntinį ar tiesiogiai šiuo adresu: UAB„Autogedas“, Pušyno g. 3, Pailių k., LT-80183 Šiaulių r. 2021-01-21 11 val.Vilniaus m. 29-ajame notaro biure (Šeimyniški­ų g. 21, bo dienomis 9-17 val. adresu Algi- iki 2021 m. sausio mėn. 21 d. 15 val. 00 min. Vilnius) bus skelbiamas Nijolės Jadvygos Šapokaitės (gim. 1936-11- manto Petro Kavoliuko g. 24-256, (Užs. 21AVI1-12) Vilnius, Lietuvos Respublika. 24, mirusios 2020-12-25), testamenta­s. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW