Lietuvos Rytas : 2021-02-02

10 : 10 : 10

10

6.30 TV serialas „Svaragini. Amžina draugystė“(189–191) (N-7). TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“(65, 66) (N-7). TV serialas „Kalnietis“(3) (N-7). TV serialas „Tūkstantis ir viena naktis“(49) (N-7). 5.29 5.30 6.35 Programa. Nauja diena. Aktualijų laida. Vedė jas I.Grinevičiu­s. Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipaviči­enė. Laikykitės ten su Andriumi Tapinu (N-7). „Paslaptys“(1/1) (N-7). „Netikėtas teisinguma­s“(3/28) (N-7). „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/20). Atkuriamos­ios dokumentik­os detektyvin­is TV serialas (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/9) (N-7). TV serialas „Greitojo reagavimo būrys“(N-7) (kart.). Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (kart.). TV serialas „Stoties policija“(N-7) (kart.). TV serialas „Paskutinis faras“(N-7) (kart.). TV serialas „Mentalista­s“(N-7) (kart.). TV serialas „Atsarginis prezidenta­s“(N-7) (kart.). 6.00 6.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 6.25 Lietuvos Respubliko­s himnas. Labas Animacinis serialas „Magiškoji komanda“(2). Animacinis serialas „Ilgo plauko istorija“(2/14). Animacinis serialas „Kempiniuka­s Plačiakeln­is“(9/198) (N-7). Karštai su tv3.lt. Aktualijų laida (N-7) (kart.). TV serialas „Meilės sūkuryje“(3418) (N-7). TV serialas „Sužeisti paukščiai“(2/19, 20) (N-7). 8.00 7.35 6.55 rytas, Lietuva. Žinios. Orai. Žinios. Orai. Sportas. Premjera. TV serialas „Alpių detek tyvai“(17/14) (N-7). TV serialas „Miuncheno kriminalin­ė policija“(39/4) (N-7). Premjera. TV serialas „Tarnauti ir ginti“(111) (N-7). Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevič­ius. 6.30 6.30, 8.00 7.00, 7.30, 8.30 9.00 10.00 11.00 8.45 7.25 7.00 9.45 7.55 8.00 9.00 10.00 9.45 10.40 8.55 10.35 11.40 10.00 11.30 11.00 12.45 13.20 „Būrėja“(90). Turtuolė varguolė (2). Realybės šou (N-7). TV serialas „Širdele mano“(44) (N-7). TV serialas „Mano namai – mano likimas“(27) (N-7). Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai K.Liukaitytė-Čelkienė ir P.Skučas. Žinios. Sportas. Orai. KK2. Informacij­os šou. Vedėjai J.Žičkutė, K.Arai ir T.Ališauskas (N-7). 12.00 12.15 12.30, 16.30, 19.30 12.40 TV parduotuvė. Tiek žinių. TV serialas „CSI. Majamis“(3) (N-7). Mano virtuvė geriausia (24). Realybės šou. TV serialas „Stoties policija“(22) (N-7). TV serialas „Paskutinis faras“(12) (N-7). „Infodiena“. TV serialas „Mentalista­s“(17) (N-7). TV serialas „Greitojo reagavimo būrys“(3) (N-7). TV serialas „Atsarginis prezidenta­s“(13) (N-7). 12.00 12.00 Vartotojų kontrolė. Publicisti­kos laida (subtitruot­a) (kart.). Daiktų istorijos. Istorinė publicisti­ka (subtitruot­a) (kart.). Žinios. Orai. Laba diena, Lietuva! Įdomiosios pamokos. Būkim drauge (su vertimu į gestų k.). „Kalnų daktaras“(2/4)) (N-7). Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). Kas ir kodėl? TV žaidimas. Klauskite daktaro. Laida apie sveikatą. Vedėjai A.Unikauskas, J.Plisienė, K.Mondeikait­ė-Liepa. (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentik­a (subtitruot­a). TV serialas „Lialios sugrįžimas“(11) (N-7). Per pertrauką – Loterija „Keno loto“. TV serialas „Parduotas gyvenimas“(1095–1098) (N-7). Animacinis serialas „Simpsonai“(11/18, 19) (N-7). TV3 žinios. TV3 orai. TV pagalba (N-7). Per pertrauką – Loterija „Keno loto“. TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. Prieš srovę (N-7). 12.20 13.40 Alfa taškas. Informacin­ė laida. Vedėjas R.Paleckis. Nauja diena. Aktualijų laida. Vedėjas I.Grinevičiu­s. „Teisingumo agentai“(1/22) (N-7). „Reali mistika“(2/33). Dokumentin­ė realybė (N-7). Reporteris. Informacin­ė publicisti­nė laida. Sportas. Orai. Laikykitės ten. Pokalbiai. Vedėjas A.Tapinas. „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/21) (N-7). 13.00 14.20 13.00 13.00 14.55 14.00, 15.00 14.20, 15.15 15.45 15.30 15.00 14.00 15.00 16.00 16.35 16.00 16.25 16.30 17.00 17.30 16.40 17.30 16.00, 18.00, 20.00 18.30 19.20 19.27 19.30 17.20 16.20, 18.20 16.28, 18.28 17.00 18.30 18.00 18.30 18.30 19.22 19.27 19.30 19.30 18.30 19.30 20.00 Bus visko. Gyvenimo būdo laida. Vedėjos G.Gurevičiūt­ė ir S.Albavičiūt­ė. „Rimti reikalai“(3/78) (N-7). Žinios. Sportas. Orai. „Šalta dienos šviesa“. Trileris. Rež. M.El Mechri. Vaid. H.Cavillas, B.Willisas, S.Weaver, V.Echegui. JAV, Ispanija, 2012 m. (N-7). „Narkotikų prekeiviai“(5) (N-14). „Įkalinta“. Siaubo trileris. Rež. F.Blackburna­s. Prancūzija, Kanada, 2016 m. (N-14) (kart.). TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“(N-7) (kart.). TV serialas „Kalnietis“(N-7) (kart.). 20.20, 22.50 20.28, 22.58 20.30 21.30 22.30 20.30 21.00 Sportas. Orai. „Reali mistika“(3/20) (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/10) (N-7). Reporteris. Informacin­ė publicisti­nė laida. Alfa taškas. Laikykitės ten. Pokalbiai. Vedėjas A.Tapinas. „Teisingumo agentai“(1/22) (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/10) (N-7). „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/21) (N-7). Dokumentin­ių filmų ciklas „Vyrų še šėlyje“. „Vera Šernienė-Fainberg“. „Reali mistika“(3/20) (N-7). 20.30 21.20 21.30, 4.05 21.00 „Varom!“(12). Avarijų TV (N-7). Vaidybinis f. „Tomo Krauno afera“. Trileris. Rež. J.McTiernana­s. Vaid. P.Brosnanas, R.Russo, D.Leary. JAV, 1999 m. (N-14). Vaidybinis f. „Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo“. Veiksmo. Rež. J.Liebesmana­s. JAV, 2011 m. (N-14) (kart.). TV serialas „Didžiojo sprogimo teorija“(19, 20) (N-7). TV serialas „CSI. Majamis“(N-7) (kart.). 20.30 21.00 21.52 21.57 22.00 Panorama. Sportas. Orai. „Nacionalin­ė ekspedicij­a. Gediminaič­ių Europa“. Dokumentin­ė apybraiža (subtitruot­a). Dviračio žinios. „Laukinis rajonas“(6) (N-14). „Alpių detektyvai“(N-7) (kart.). Šventadien­io mintys (kart.). Klauskite daktaro (kart.). LRT radijo žinios. (Ne)emigrantai (subtitruot­a) (kart.). Panorama. Dienos tema (kart.). Sportas. Orai (kart.). Klausimėli­s.lt. „Ponių rojus“(88) (N-7). Dienos tema. „Prakeikti III“(9/3) (N-7). TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga“(2). Mokslinės fantastiko­s. JAV, 2005 m. (N-7). Per pertrauką – Loterijos „Jėga“ir „Keno loto“. „Rezidentas“(2/11) (N-14). TV serialas „Rouzvudas“(2/12) (N-7). TV serialas „Tironas“(3/8) (N-14). TV serialas „Moderni šeima“(4/22) (N-7). TV serialas „Atsargiai! Merginos“ (16) (N-7). 21.00 21.30 22.20 22.30 23.15 22.30 23.00 23.50 0.35 1.05 2.00, 4.00 2.05 3.00 3.50 5.00 5.15 23.00, 4.00 23.30, 3.20 22.15 0.30 1.30 2.30 1.35 23.55, 3.15 0.55, 4.05 0.20 1.35 2.20 1.50 2.50, 5.00 4.25 3.10 4.50 5.55 4.40 6.25 TV serialas „Svaragini. Amžina draugystė“(192–194) (N-7). TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“(67, 68) (N-7). TV serialas „Kalnietis“(4) (N-7). TV serialas „Tūkstantis ir viena naktis“(50) (N-7). 6.35 5.29 5.30 TV serialas „Greitojo reagavimo būrys“(N-7) (kart.). Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (kart.). TV serialas „Stoties policija“(N-7) (kart.). TV serialas „Paskutinis faras“(N-7) (kart.). TV serialas „Mentalista­s“(N-7) (kart.). TV serialas „Atsarginis prezidenta­s“(N-7) (kart.). 6.25 Programa. Nauja diena. Aktualijų laida. Vedė jas I.Grinevičiu­s. Mūsų gyvūnai. Laida apie gyvūnus. Vedėja R.Eilunaviči­enė. Lietuvos miestai. Pažintinė laida. Vedėja E.Kernagytė. „Paslaptys“(1/2) (N-7). „Netikėtas teisinguma­s“(3/29) (N-7). „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/21). Atkuriamos­ios dokumentik­os detektyvin­is TV serialas (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/10) (N-7). 6.00 6.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 Animacinis serialas „Magiškoji komanda“(3). Animacinis serialas „Ilgo plauko istorija“(2/15). Animacinis serialas „Kempiniuka­s Plačiakeln­is“(9/199) (N-7). Prieš srovę (N-7) (kart.). TV serialas „Meilės sūkuryje“(3419) (N-7). TV serialas „Sužeisti paukščiai“(2/21, 22) (N-7). Lietuvos Respubliko­s himnas. Labas 8.00 7.35 6.55 rytas, Lietuva. Žinios. Orai. Žinios. Orai. Sportas. Premjera. TV serialas „Alpių detek tyvai“(17/15) (N-7). TV serialas „Miuncheno kriminalin­ė policija“(39/5) (N-7). Premjera. TV serialas „Tarnauti ir ginti“(112) (N-7). Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevič­ius. 6.30 6.30, 8.00 7.00, 7.30, 8.30 9.00 10.00 11.00 8.45 7.25 7.00 9.45 7.55 8.55 8.00 9.00 10.00 9.45 10.40 10.00 10.35 11.40 11.30 11.00 12.45 13.20 „Būrėja“(91). Turtuolė varguolė (3). Realybės šou (N-7). TV serialas „Širdele mano“(45) (N-7). TV serialas „Mano namai – mano likimas“(28) (N-7). Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai K.Liukaitytė-Čelkienė ir P.Skučas. Žinios. Sportas. Orai. KK2. Informacij­os šou. Vedėjai J.Žičkutė, K.Arai ir T.Ališauskas (N-7). 12.40 12.00 12.15 12.30, 16.30, 19.30 TV serialas „CSI. Majamis“(4) (N-7). Mano virtuvė geriausia (25). Realybės šou. TV serialas „Stoties policija“(23) (N-7). TV serialas „Paskutinis faras“(13) (N-7). „Infodiena“. TV serialas „Mentalista­s“(18) (N-7). TV serialas „Greitojo reagavimo būrys“(4) (N-7). TV serialas „Atsarginis prezidenta­s“(14) (N-7). 12.00 TV parduotuvė. Tiek žinių. 12.00 TV serialas „Lialios sugrįžimas“(12) (N-7). Per pertrauką – Loterija „Keno loto“. TV serialas „Parduotas gyvenimas“(1099–1102) (N-7). Animacinis serialas „Simpsonai“(11/20, 21) (N-7). TV3 žinios. TV3 orai. TV pagalba (N-7). Per pertrauką – Loterija „Keno loto“. TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. Gero vakaro šou (N-7). „Nacionalin­ė ekspedicij­a. Gediminaič­ių Europa“. Dokumentin­ė apybraiža (subtitruot­a) (kart.). (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentik­a (subtitruot­a) (kart.). Žinios. Orai. Laba diena, Lietuva! Įdomiosios pamokos. Būkim drauge (su vertimu į gestų k.). „Kalnų daktaras“(2/5) (N-7). Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). Kas ir kodėl? TV žaidimas. Klauskite daktaro. Laida apie sveikatą. Vedėjai A.Unikauskas, J.Plisienė, K.Mondeikait­ė-Liepa. Pasaulio puodai. Kulinarini­ų kelionių laida. Vedėjas V.Radzevičiu­s. 12.20 13.40 Alfa taškas. Informacin­ė laida. Vedėjas R.Paleckis. Nauja diena. Aktualijų laida. Vedėjas I.Grinevičiu­s. „Teisingumo agentai“(1/23) (N-7). „Reali mistika“(2/34). Dokumentin­ė realybė (N-7). Reporteris. Informacin­ė publicisti­nė laida. Sportas. Orai. #NeSpaudai. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai T.Ignataviči­us ir V.Bruveris. „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/22) (N-7). 14.20 13.00 13.00 14.55 13.00 15.30 15.00 14.00, 15.00 14.20, 15.15 15.45 16.00 14.00 15.00 16.35 16.00 16.25 16.30 17.00 17.30 16.00, 18.00 16.40 17.30 18.30 19.20 19.27 19.30 17.20 18.30 16.20, 18.20 16.28, 18.28 17.00 18.30 19.22 19.27 19.30 18.00 18.30 19.30 18.30 19.30 20.00 „Šeškinės 20“. Vakaro šou. Vedėjai G.Savickas ir Dž.Siaurusait­is (N-7). TV serialas „Rimti reikalai“(3/79) (N-7). Žinios. Sportas. Orai. „Misija „Neįmanoma“II“. Veiksmo. Rež. J.Woo. Vaid. T.Cruise’as, D.Scottas, Th.Newton. Vokietija, JAV, 2000 m. (N-7). Vaidybinis f. „Šalta dienos šviesa“. Trileris. Rež. M.El Mechri. JAV, Ispanija, 2012 m. (N-7) (kart.). TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“(N-7) (kart.). TV serialas „Kalnietis“(N-7) (kart.). 20.30 21.00 20.00 „Varom!“(13). Avarijų TV (N-7). Vaidybinis f. „Patriotų diena“. Istorinė drama. Rež. P.Bergas. Vaid. M.Wahlbergas, M.Monaghan, J.K.Simmonsas. Honkongas, JAV, 2016 m. (N-14). Vaidybinis f. „Tomo Krauno afera“. Trileris. Rež. J.McTiernana­s. JAV, 1999 m. (N-14) (kart.). TV serialas „Didžiojo sprogimo teorija“(21, 22) (N-7). TV serialas „CSI. Majamis“(N-7) (kart.). 20.30 21.00 21.52 21.57 22.00 Reporteris. Informacin­ė publicisti­nė laida. Sportas. Orai. „Reali mistika“(3/21). Dokumentin­ė realybė (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/11) (N-7). Reporteris. Informacin­ė publicisti­nė laida. Alfa taškas. #NeSpaudai. Aktualių pokalbių laida. „Teisingumo agentai“(1/23) (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/11) (N-7). „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/22) (N-7). Mūsų gyvūnai. „Reali mistika“(3/21) (N-7). 20.30 21.20 21.30, 4.05 21.00 „Prakeikti III“(9/4) (N-7). TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Spartanas“. Trileris. Rež. D.Mametas. Vaid. V.Kilmeris, D.Luke’as, K.Bell, W.H.Macy, T.Texada. Vokietija, JAV, 2004 m. (N-14). Per pertrauką – Vikingų loto. Loterijos „Jėga“ir „Keno loto“. TV serialas „Rezidentas“(2/12) (N-14). TV serialas „Rouzvudas“(2/13) (N-7). TV serialas „Tironas“(3/9) (N-14). TV serialas „Moderni šeima“(4/23) (N-7). „Atsargiai! Merginos“(17) (N-7). Panorama. Sportas. Orai. „Gimę tą pačią dieną“. Dokumentin­ė apybraiža (subtitruot­a). Dviračio žinios. „Nuostabioj­i draugė“(2/6) (N-14). „Alpių detektyvai“(N-7) (kart.). Šoka Lietuva. LRT radijo žinios. Klauskite daktaro. Laida apie svei katą (kart.). Pasaulio puodai. Kulinarini­ų kelionių laida (kart.). Panorama. Dienos tema (kart.). Sportas. Orai (kart.). Klausimėli­s.lt. TV serialas „Ponių rojus“(89) (N-7). Dienos tema. 20.20, 22.50 20.28, 22.58 20.30 21.00 22.30 23.00 0.00 0.45 1.00, 2.00, 4.00 1.05 21.30 22.20 22.27 22.30 23.45 21.30 22.30 22.25 23.15 2.00 23.00, 4.00 23.30, 3.20 0.20, 3.30 2.40 2.05 1.00 0.30 1.30 2.30 1.15, 4.20 3.00 3.50 5.00 5.15 2.05 3.05, 5.10 2.40 4.25 4.50 4.10 5.55 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW