Lietuvos Rytas : 2021-02-25

10 : 10 : 10

10

6.20 TV serialas „Svaragini. Amžina draugystė“(236–238) (N-7). TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“(97, 98) (N-7). TV serialas „Kalnietis“(19) (N-7). TV serialas „Tūkstantis ir viena naktis“(65) (N-7). 5.30 6.25 Nauja diena. Aktualijų laida. Vedė jas I.Grinevičiu­s. „Deutsche Welle“pristato. Keliauto jo dienorašti­s. #NeSpaudai. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai T.Ignataviči­us ir V.Bruveris. „Paslaptys“(1/15) (N-7). „Pėdsakas“(1/3) (N-7). „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/36). Atkuriamos­ios dokumentik­os detektyvin­is TV serialas (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/25) (N-7). 6.00 6.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 6.25 TV serialas „Greitojo reagavimo būrys“(N-7) (kart.). Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (kart.). TV serialas „Tiltas“(N-7) (kart.). TV serialas „Paskutinis faras“(N-7) (kart.). TV serialas „Mentalista­s“(N-7) (kart.). TV serialas „Atsarginis prezidenta­s“(N-7) (kart.). Lietuvos Respubliko­s himnas. Labas Animacinis serialas „Magiškoji komanda“(19). Animacinis serialas „Žuvėliokai“ (3/49). Animacinis serialas „Kempiniuka­s Plačiakeln­is“(12/251) (N-7). Gero vakaro šou (N-7) (kart.). TV serialas „Meilės sūkuryje“(3434) (N-7). TV serialas „Sužeisti paukščiai“(2/51, 52) (N-7). 8.00 6.30 7.20 6.55 rytas, Lietuva. Žinios. Orai. Žinios. Orai. Sportas. Premjera. TV serialas „Alpių detek tyvai“(19/2) (N-7). TV serialas „Miuncheno kriminalin­ė policija“(39/20) (N-7). Premjera. TV serialas „Tarnauti ir ginti“(127) (N-7). Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevič­ius. 6.30, 8.00 7.00, 7.30, 8.30 9.00 10.00 11.00 7.00 8.30 9.40 7.25 7.55 8.55 8.00 9.00 10.00 10.35 9.45 11.35 10.35 10.00 11.30 11.00 12.45 13.20 „Būrėja“(105). Turtuolė varguolė (18). Realybės šou (N-7). TV serialas „Širdele mano“(60) (N-7). TV serialas „Mano namai – mano likimas“(43) (N-7). Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai K.Liukaitytė-Čelkienė ir P.Skučas. Žinios. Sportas. Orai. KK2. Informacij­os šou. Vedėjai J.Žičkutė, K.Arai ir T.Ališauskas (N-7). 12.00 12.15 12.30, 16.30, 19.30 12.35 12.00 TV parduotuvė. Tiek žinių. 12.00 TV serialas „CSI. Majamis“(19) (N-7). Mano virtuvė geriausia (40). Realybės šou. TV serialas „Tiltas“(4) (N-7). TV serialas „Paskutinis faras“(28) (N-7). „Infodiena“. TV serialas „Mentalista­s“(33) (N-7). TV serialas „Greitojo reagavimo būrys“(17) (N-7). TV serialas „Atsarginis prezidenta­s“(3) (N-7). Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių laida (kart.). Pasaulio puodai. (kart.). Žinios. Orai. Laba diena, Lietuva! Įdomiosios pamokos. Būkim drauge (su vertimu į gestų k.). „Kalnų daktaras“(3/6) (N-7). Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). Kas ir kodėl? TV žaidimas. Klauskite daktaro. Laida apie sveikatą. Vedėjai A.Unikauskas, J.Plisienė, K.Mondeikait­ė-Liepa. (Pra)rasta karta. Dokumentin­ių laidų ciklas. Vedėja R.Sinkevičie­nė (subtitruot­a). TV serialas „Lialios sugrįžimas“(27) (N-7). Per pertrauką – Loterija „Keno loto“. TV serialas „Parduotas gyvenimas“(1158–1161) (N-7). Animacinis serialas „Simpsonai“(13/7, 8) (N-7). TV3 žinios. TV3 orai. TV pagalba (N-7). Per pertrauką – Loterija „Keno loto“. TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Farai“(14/24) (N-7). 12.20 13.35 13.00 14.00, 15.00 14.20, 15.15 15.45 Alfa taškas. Informacin­ė laida. Vedėjas R.Paleckis. Nauja diena. Aktualijų laida. Vedėjas I.Grinevičiu­s. „Teisingumo agentai“(1/38) (N-7). „Reali mistika“(2/49). Dokumentin­ė realybė (N-7). Reporteris. Sportas. Orai. Oponentai. Aktualių temų laida. Vedėjas R.Paleckis. Europa – tai aš. „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/37) (N-7). 14.20 13.00 13.00 14.50 16.00 15.30 15.00 14.00 15.00 16.35 17.00 17.30 16.40 17.30 16.00 16.25 16.30 16.00, 18.00 16.20, 18.20 16.28, 18.24 17.00 18.30 19.20 19.27 19.30 18.30 18.00 18.30 17.20 18.30 19.22 19.27 19.30 19.30 18.25 18.30 19.30 20.00 21.00 21.30 22.20 22.30 Bučiuoju. Rūta. „Rimti reikalai“(3/91) (N-7). Žinios. Sportas. Orai. „Ant ribos“. Trileris. Rež. A.Lethas. JAV, 2012 m. (N-14). TV serialas „Narkotikų prekeiviai. Meksika“(5) (N-14). „Rydiko kronikos. Sugrįžimas“. Fantastini­s veiksmo. JAV, 2013 m. (N-14) (kart.). TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“(N-7) (kart.). Alchemija. VDU karta. Kultūrinė publicisti­ka. Kultūrinė dokumentik­a. Ciklas „Me nininkų portretai“. 20.00, 22.30 20.20, 22.50 20.28, 22.54 20.30 21.30 22.55 23.00 23.30 0.30 1.30 2.30 20.30 20.30 21.20, 3.50 21.30 21.45 21.00 Reporteris. Sportas. Orai. „Reali mistika“(3/36) (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/26) (N-7). Europa – tai aš. Alfa taškas. Informacin­ė laida. Oponentai. Aktualių temų laida. „Teisingumo agentai“(1/38) (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/26) (N-7). „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/37) (N-7). Oponentai. Aktualių temų laida. Alfa taškas. Informacin­ė laida. Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipaviči­enė. „Reali mistika“(3/36) (N-7). 20.30 21.00 21.52 21.57 22.00 „Kvailiai šėlsta“(7). Juokingų vaizdelių šou (N-7). Vaidybinis f. „Snaiperis. Palikimas“. Veiksmo trileris. Rež. D.M.Paulas. Vaid. T.Berengeris, Ch.M.Collinsas, D.Allenas. Bulgarija, JAV, 2014 m. (N-14). Vaidybinis f. „Snaiperis. Atgimimas“. Karinė drama. Rež. C.Faehas. PAR, 2011 m. (N-14) (kart.). Iš visų jėgų. Sporto laida (N-7). TV serialas „CSI. Majamis“(N-7) (kart.). Panorama. Dienos tema. Sportas. Orai. Eurolyga per LRT.Vedėjas P.Cubera. Eurolygos krepšinio turnyras. Madrido „Real“– Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliaci­ja iš Madrido. „Alpių detektyvai“(N-7) (kart.). „Dizaino dokumentik­a. Lietuviško dizaino identiteta­s“. LRT radijo žinios. Klauskite daktaro (kart.). (Pra)rasta karta (subtitruot­a) (kart.). Panorama. Dienos tema (kart.). Vakaras su Edita (kart.). „Maistas: tiesa ir pramanas? Pikan tiškas pavadinimo prieskonis“(3/5). „Ponių rojus“(111) (N-7). „Prakeikti III“(9/15) (N-7). TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Nuodinga rožė“. Trileris. Rež. F.Cinquemani. Vaid. J.Travolta, M.Freemanas, B.Fraseris. Italija, JAV, 2019 m. (N-14). Per pertrauką – Loterijos „Jėga“ir „Keno loto“. „Rezidentas“(2/23) (N-14). „Einšteinas“(4) (N-7). „Biblioteki­ninkai“(4/11) (N-7). TV serialas „Vaiduoklių ieškotojai“(11) (N-14). TV serialas „Atsargiai! Merginos“ (2/30) (N-7). 21.00 0.35 0.05 0.50 23.05 1.55 22.15 1.00, 2.00, 4.00 1.05 2.05 3.00 4.05 4.55 0.05, 3.15 1.05, 4.05 2.00 2.50, 5.00 3.50 0.55 1.45 3.20 4.00 4.25 4.35 5.05 5.55 4.50 5.15 6.25 TV serialas „Svaragini. Amžina draugystė“(239, 240) (N-7). TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“(99, 100) (N-7). TV serialas „Kalnietis“(20) (N-7). TV serialas „Tūkstantis ir viena naktis“(66) (N-7). 6.25 5.29 6.00 TV serialas „Greitojo reagavimo būrys“(N-7) (kart.). Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (kart.). TV serialas „Tiltas“(N-7) (kart.). TV serialas „Paskutinis faras“(N-7) (kart.). TV serialas „Mentalista­s“(N-7) (kart.). TV serialas „Atsarginis prezidenta­s“(N-7) (kart.). 6.25 Programa. Nauja diena. Aktualijų laida. Vedė jas I.Grinevičiu­s. „Deutsche Welle“pristato. Greitis. Laida apie automobili­us. Oponentai. Aktualių temų laida. Vedėjas R.Paleckis. „Paslaptys“(1/16) (N-7). „Pėdsakas“(1/4) (N-7). „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/37). Atkuriamos­ios dokumentik­os detektyvin­is TV serialas (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/26) (N-7). 6.00 6.02, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 Animacinis serialas „Magiškoji komanda“(20). Animacinis serialas „Žuvėliokai“ (3/50). Animacinis serialas „Kempiniuka­s Plačiakeln­is“(12/252) (N-7). „Farai“(N-7) (kart.). TV serialas „Meilės sūkuryje“(3435) (N-7). TV serialas „Sužeisti paukščiai“(2/53, 54) (N-7). Lietuvos Respubliko­s himnas. Labas 8.00 7.20 6.55 rytas, Lietuva. Žinios. Orai. Žinios. Orai. Sportas. Premjera. TV serialas „Alpių detek tyvai“(19/3) (N-7). TV serialas „Miuncheno kriminalin­ė policija“(39/21) (N-7). Premjera. TV serialas „Tarnauti ir ginti“(128) (N-7). Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevič­ius. 6.30 6.30, 8.00 7.00, 7.30, 8.30 9.00 10.00 11.00 8.35 9.40 7.25 7.00 7.55 8.55 10.35 8.00 9.00 10.00 9.45 11.35 10.00 10.35 11.30 11.00 13.20 Turtuolė varguolė (19). Realybės šou (N-7). TV serialas „Širdele mano“(61) (N-7). TV serialas „Mano namai – mano likimas“(44) (N-7). Labas vakaras, Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Vedėjai K.Liukaitytė-Čelkienė ir P.Skučas. Žinios. Sportas. Orai. KK2 penktadien­is. Vedėjai J.Žičkutė, T.Ališauskas ir D.Ramonas (N-7). 12.35 12.00 12.15 12.30 TV serialas „CSI. Majamis“(20) (N-7). Mano virtuvė geriausia (41). Realybės šou. TV serialas „Tiltas“(5) (N-7). TV serialas „Paskutinis faras“(29) (N-7). „Infodiena“. TV serialas „Mentalista­s“(34) (N-7). TV serialas „Greitojo reagavimo būrys“(18) (N-7). Amerikieti­škos imtynės. Sporto laida (N-7). 12.00 TV parduotuvė. Tiek žinių. Alfa taškas. Informacin­ė laida. Vedėjas R.Paleckis. Nauja diena. Aktualijų laida. Vedėjas I.Grinevičiu­s. „Teisingumo agentai“(1/39) (N-7). „Reali mistika“(2/50). Dokumentin­ė realybė (N-7). Reporteris. Sportas. Orai. Mūsų gyvūnai. Laida apie gyvūnus. Vedėja R.Eilunaviči­enė. „Laisvės“TV valanda. Spręskit patys. „Vieno nusikaltim­o istorija“(5/38) (N-7). 12.00 TV serialas „Lialios sugrįžimas“(28) (N-7). Per pertrauką – Loterija „Keno loto“. TV serialas „Parduotas gyvenimas“(1162–1165) (N-7). Animacinis serialas „Simpsonai“(13/9, 10) (N-7). TV3 žinios. TV3 orai. TV pagalba (N-7). Per pertrauką – Loterija „Keno loto“. TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. Didysis penktadien­io filmas. „Ratai III“. Animacinis nuotykių. Rež. B.Fee. JAV, 2017 m. Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas (kart.). (Pra)rasta karta. Dokumentin­ių laidų ciklas (subtitruot­a) (kart.). Žinios. Orai. Laba diena, Lietuva! Įdomiosios pamokos. Būkim drauge (su vertimu į gestų k.). „Kalnų daktaras“(3/7) (N-7). Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vartotojų kontrolė. Publicisti­kos laida. Vedėjas G.Mikalauska­s (subtitruot­a). Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių laida. Vedėja B.Nicholson (subtitruot­a). 12.20 14.20 13.35 13.00 13.00 15.30 14.50 16.00 13.00, 19.30 14.00, 15.00 14.20, 15.15 15.45 15.00 16.35 14.00 15.00 17.00 17.30 16.00 16.25 16.30 16.40 17.30 18.30 19.20 19.27 19.30 16.00, 18.00 16.20, 18.20 16.28, 18.28 16.30 18.30 17.20 18.30 19.22 19.27 19.30 18.00 18.30 19.30 17.00 19.30 18.30 21.00 „15:17 į Paryžių“. Trileris. Rež. C.Eastwoodas. Vaid. A.Skarlatosa­s, A.Sadleris, S.Stone’as. JAV, 2018 m. (N-14). „Nepalaužia­ma drąsa“. Kriminalin­is trileris. Rež. N.Jordanas. Vaid. J.Foster, T.Howardas, M.Steenburge­n, N.Kattas. Australija, JAV, 2007 m. (N-14). Vaidybinis f. „Anakonda II. Kruvinosio­s orchidėjos beieškant“. Veiksmo trileris. Rež. D.H.Little’as. Vaid. K.Strickland, M.Marsdenas, J.Messneris. JAV, 2004 m. (N-14). „Ant ribos“. Trileris. Rež. A.Lethas. JAV, 2012 m. (N-14) (kart.). TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“(N-7) (kart.). 21.30 20.00, 22.30 20.20, 22.50 20.28, 22.58 20.30, 4.50 21.30 23.00, 4.00 Vaidybinis f. „Smogiamoji jėga“. Veiksmo. Rež. M.Keuschas. Vaid. S.Seagalas, L.Lovbrand, D.Kennedy. Rumunija, JAV, Didžioji Britanija, 2006 m. (N-14). Vaidybinis f. „Snaiperis. Palikimas“. Veiksmo trileris. Rež. D.M.Paulas. Bulgarija, JAV, 2014 m. (N-14) (kart.). Iš visų jėgų. Sporto laida (N-7). TV serialas „CSI. Majamis“(N-7) (kart.). 21.40 Reporteris. Sportas. Orai. „Reali mistika“(3/37) (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/27) (N-7). Bušido ringas. Tarptautin­is turnyras „Bushido KOK 2021“(N-7). „Laisvės“TV valanda. Spręskit patys. „Teisingumo agentai“(1/39) (N-7). „Žiedas su rubinu“(1/27) (N-7). „Vieno nusikaltim­o istorija“ (5/38) (N-7). Vantos lapas. (N-7). Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L.Pilipaviči­enė. „Paslaptys“(1/13) (N-7). 20.30 21.20 21.30 22.55 21.00 „Galaktikos sergėtojai“. Mokslinės fantastiko­s. Rež. J.Gunnas. Vaid. Ch.Prattas, Z.Saldana, D.Bautista, V.Dieselis, B.Cooperis. Didžioji Britanija, JAV, 2014 m. (N-7). Per pertrauką – Loterijos „Jėga“ir „Keno loto“. „Ankstyvas paleidimas“. Draminis trileris. Rež. J.L’Ecuyeris. Vaid. K.Williams, N.Wilson, C.Coatesas. Kanada, 2017 m. (N-14). „Dešimt jardų“. Kriminalin­ė komedija. Rež. H.Deutchas. JAV, 2004 m. (N-7) (kart.). „Titanas“. Mokslinės fantastiko­s. Rež. L.Ruffas. Ispanija, JAV, 2018 m. (N-14) (kart.). Panorama. Sportas. Orai. Auksinis protas. „King Kongas“. Fantastini­s nuotykių. Rež. P.Jacksonas. Vaid. N.Watts, J.Blackas, A.Brody, T.Kretschman­nas, C.Hanksas. Naujoji Zelandija, JAV, Vokietija, 2005 m. (N-14). „Naktiniai gyvuliai“. Drama. Rež. T.Fordas. Vaid. A.Adams, J.Gyllenhaal­as, M.Shannonas, A.TaylorasJo­hnsonas, I.Fisher, A.Hammeris. JAV, 2016 m. (S). Vartotojų kontrolė (subtitruot­a). Dok. serialas „Maistas: tiesa ar pramanas? Dabitiškas­is šeštasis dešimtmeti­s“(3/6) (kart.). „Ponių rojus“(112) (N-7). Dienos tema. 22.55 23.25 22.15 0.05 23.30, 3.20 2.00 1.15 1.25 2.15 0.30 1.30 2.30 1.50 4.00 4.55 3.00 4.25 5.35 3.40 4.35 6.00 5.15 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW