Prin­cai ir­gi zir­zia

Zmones - - Margas Pasaulis -

Gal jo gys­lo­mis ir te­ka ka­ra­liš­kas krau­jas, ta­čiau kol kas prin­cas Os­ca­ras – dar pu­san­t­rų ne­su­lau­kęs ma­žy­lis ir jam rei­kia ma­mos dė­me­sio. Šve­di­jos prin­ce­sė Vic­to­ria (40) su vai­kais at­vy­ko į Ha­gos pi­lies par­ką pa­lai­ky­ti vy­ro prin­co Da­nie­lio (43), ku­ris va­do­va­vo čia vyks­tan­čiam vai­kų ren­gi­niui, bet po­ros jau­nė­lis la­bai įtai­giai pa­de­monst­ra­vo, kad tą sek­ma­die­nį mie­liau bū­tų li­kęs na­mie. Tie­sa, jo se­su­tei prin­ce­sei Es­tel­le (5) ren­gi­nys, at­ro­do, vi­sai pa­ti­ko...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.