Šven­tė sau ir ki­tiems

Kad ir ko­kios bū­tų įspū­din­gos, nuo­trau­kos iš ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­čio al­ter­na­ty­vio­jo me­no fes­ti­va­lio „Bur­ning Man“ne­pri­lygs­ta tam, ką ten iš­vys­ta akys. „Vis­kas daug tirš­čiau ir stip­riau“, – sa­ko pre­kės ženk­lo „Apo­te­ca“įkū­rė­ja In­ga TA­RĖ­LAI­TĖ (33), sav

Zmones - - Įspūdis -

Po­jū­čius su­stip­ri­na gar­sai ir kva­pas“, – pri­si­mi­ni­mais iš rug­pjū­čio ir rug­sė­jo mė­ne­sių san­dū­ro­je vy­ku­sio fes­ti­va­lio da­li­ja­si In­ga. Ir karš­tis, ku­ris šįmet bu­vo re­kor­di­nis, – plie­s­kiant sau­lei, ter­mo­met­rų stul­pe­liai per­kop­da­vo net­gi 40 laips­nių žy­mą. „Ta­čiau te­bu­vo vie­na di­džiu­lė smė­lio aud­ra, – pa­žy­mi. – Ir ne­var­gi­no to­kios šal­tos nak­tys kaip anks­tes­niais me­tais: nak­tį tem­pe­ra­tū­ra nu­kris­da­vo tik iki še­šio­li­kos laips­nių, o anks­čiau yra bu­vę, kad at­vės­da­vo net iki nu­lio.“

Apie Juo­do­sios uo­los dy­ku­mo­je Ne­va­do­je vyks­tan­tį fes­ti­va­lį In­ga ži­no­jo jau se­niai. Kai prieš tre­jus me­tus iš Lie­tu­vos per­si­kė­lė gy­ven­ti į San Fran­sis­ką, apie „Bur­ning Man“iš­gir­do dar ga­ly­bę int­ri­guo­jan­čių is­to­ri­jų – juk jo idė­ja prieš tris­de­šimt­me­tį ir subren­do šia­me did­mies­ty­je. „Juo­lab man juk ne­be­rei­kė­jo per pu­sę pa­sau­lio skri­sti, kad ja­me da­ly­vau­čiau...“– šyp­te­li. Te­rei­kė­jo įveik­ti pir­mą ba­rje­rą – įsi­gy­ti bi­lie­tą. „O jie iš­grai­bs­to­mi per ke­lias mi­nu­tes, – pa­aiš­ki­na In­ga. – Ta­čiau te­rei­kia vis­ką da­ry­ti taip, kaip nu­ro­do­ma fes­ti­va­lio ren­gė­jų tink­la­la­py­je: už­si­re­gist­ruo­ti, gau­ti ko­dą ir nu­sta­ty­tu lai­ku se­kun­džių

tiks­lu­mu pri­si­jung­ti prie sis­te­mos! Fes­ti­va­lio da­ly­vių skai­čius li­mi­tuo­tas, šįmet pa­si­ner­ti į šven­tės svai­gu­lį ga­lė­jo 70 tūks­tan­čių žmo­nių.“Bi­lie­tų kai­na ne­at­gra­so, nors kas­met jie vis bran­gi­na­mi: šį­kart bi­lie­tas as­me­niui kai­na­vo 425 do­le­rius, au­to­mo­bi­lio lei­di­mas – dar 80.

In­ga įsi­lie­jo į lie­tu­vių sto­vyk­lą, džiau­gė­si, jog šie­met jie at­si­ve­žė ir dy­ku­mo­je su­ren­tė įspū­din­gą skulp­tū­rą: „At­vy­kęs į fes­ti­va­lį ne tik no­ri pa­si­krau­ti ener­gi­jos iš ki­tų, bet ir pats sten­gie­si tap­ti jo da­li­mi, – no­ri ir pa­si­džiaug­ti šven­te, ir pa­da­ry­ti ją ki­tiems. Aš taip pat no­rė­jau pa­ro­dy­ti tai, ką da­rau, – pri­sta­ty­ti sa­vo kur­tus dra­bu­žius. Kiek­vie­nai die­nai pa­si­ruo­šiau skir­tin­gus kos­tiu­mus – tik­rai įdė­jau daug šir­dies. Nors, tie­są sa­kant, šia­me fes­ti­va­ly­je sun­ku iš­si­skir­ti...“Ke­le­tą kos­tiu­mų In­ga kū­rė spe­cia­liai „Bur­ning Man“, o ki­tus at­si­rin­ko iš nau­jau­sios sa­vo ko­lek­ci­jos, ku­ri lyg ty­čia ir bu­vo skir­ta va­sa­ros fes­ti­va­liams. „Ir ga­liu tik pa­si­džiaug­ti, jog iš na­tū­ra­lių au­di­nių pa­siū­ti dra­bu­žiai to­kia­me karš­ty­je pui­kiai vė­si­na“, – tvir­ti­na. Fes­ti­va­ly­je pa­tir­ti įspū­džiai ne­blanks­ta, min­ty­se dar su­ka­si veidai, idė­jos, spal­vos... „Gal kaž­kas at­si­spin­dės ir ku­riant nau­ją ko­lek­ci­ją?“– svars­to In­ga. Juo­lab įkvė­pi­mo kaip tik ir rei­kia: ji di­džiuo­ja­si, jog va­sa­rą pa­vy­ko lai­mė­ti di­džiu­lį kon­kur­są ir me­tams tap­ti San Fran­si­sko ma­dos

inku­ba­to­riaus na­re.

„Pia­ni­nas at­ro­dė toks vie­ni­šas dy­ku­mo­je, kad no­rė­jo­si pri­sės­ti ir iš­ban­dy­ti, ar iš tie­sų skam­ba...“– šyp­te­li

„Net ke­li pa­na­šūs au­to­mo­bi­liai va­ži­nė­jo po fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­ją. Aki­vaiz­du, kad įdė­ta daug dar­bo juos ruo­šiant, kiek­vie­nas ki­toks“ „Auš­ros šo­kis“– tai 4 met­rų aukš­čio ir 7 met­rų plo­čio lie­tu­vių su­kur­ta akis, ku­rios vi­du­je su­ka­si 300 ran­kų...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.