VEIDAI IR VARDAI

Ine­sė ir Ra­mū­nas Vyš­niauskai

Zmones - - News -

Ine­sė ir Ra­mū­nas Vyš­niauskai, In­ga Nor­ku­tė, Aud­rius Bru­žas, Rū­ta Lu­ko­še­vi­čiū­tė-Dau­die­nė, Me­rū­nas Vi­tul­skis, Ka­ta­ži­na Zvon­ku­vie­nė, In­drė ir Jo­gai­la Mor­kū­nai, Da­r­ju­šas ir Kšyš­to­fas Lav­ri­no­vi­čiai

Vie­nas gar­siau­sių Lie­tu­vos sun­kia­atle­čių, da­bar – vers­li­nin­kas Ra­mū­nas VYŠNIAUSKAS (41) su žmo­na Ine­se (34) il­gai ne­pri­si­ruo­šė svar­biam žings­niui – pa­krikš­ty­ti še­še­rių sū­nų Ąžuo­lą ir tre­jų dukry­tę Ra­mu­nę. „Esu to­kios pat nuo­mo­nės kaip ma­no tė­vas: taip ra­dom, taip pa­li­kim – to­kios tra­di­ci­jos, taip rei­kia. Už­tat da­bar šir­dy­je ra­mu“, – po jau­kios ce­re­mo­ni­jos Klai­pė­dos Kri­s­taus Ka­ra­liaus baž­ny­čio­je švy­tė­jo Ra­mū­nas. Abu su Ine­se džiau­gia­si, kad krikš­ti­jo jau ne to­kius ma­žus vai­kus – šią die­ną jie pri­si­mins. Tap­ti krikš­to tė­vais Vyš­niauskai pa­kvie­tė ar­ti­mus žmo­nes: „Ži­no­me, kad jie bus ša­lia, jei rei­kės.“Po ap­ei­gų na­muo­se šven­tės da­ly­vių lau­kė siur­pri­zas – šeimos drau­gės di­zai­ne­rės Ra­sos Damb­rauskai­tės pa­čios kur­to­mis deko­ra­ci­jo­mis iš­puoš­tas kie­mas ir vai­šių sta­lai.

Ra­mu­nės krikš­to tė­vais ta­po šeimos bi­čiu­liai In­drė ir And­rius Ciš­ke­vi­čiai, Ąžuo­lo – Ine­sės se­suo Idi­li­ja ir bro­lis Ovi­di­jus

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.