Atė­jo lai­kas ant­ram!

In­drė ir Jo­gai­la Mor­kū­nai

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

In­drė KAVALIAUSKAITĖ-MORKŪNIENĖ (28) pa­čios ve­da­mai lai­dai „Ma­my­čių klu­bas“šį­syk fil­ma­vo siu­že­tą apie... sa­ve. Ir tam tu­rė­jo rim­tą prie­žas­tį – juo­du su vy­ru, ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo įmo­nės „Pir­mo­ji ka­va“va­do­vu Jo­gai­la MORKŪNU (43), jau pa­va­sa­rį dar­syk ap­lan­kys gand­rai. Po­ros pir­ma­gi­mei Ma­ri­jai Bar­bo­rai da­bar – pu­san­t­rų me­tu­kų. „Tu­riu nuo­sta­bų, my­lin­tį vy­rą, ku­ris ne tik pa­de­da, bet ir sy­kiu au­gi­na dukry­tę, tad ne­bi­jo­jau, jog su dviem ma­žiu­kais bus sun­ku. Va­sa­rą abu nu­spren­dė­me – jau lai­kas. No­rė­jo­me, kad tarp vai­kų bū­tų ma­žas me­tų skir­tu­mas, kad aug­tų kar­tu ir vie­nas ki­tam pa­dė­tų, kar­tu dūk­tų ir šėl­tų. Jau­čiau­si pa­si­ruo­šu­si, tad ko lauk­ti? Vai­kams lai­kas vi­sa­da tin­ka­mas. Da­bar lin­ki­me sau ra­maus lau­ki­mo“, – šyp­so­si In­drė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.