Kar­tu!

Zmones - - Margas Pasaulis -

Apie prin­co Har­ry (33) ir Meg­han MARK­LE (36) „pir­mą­jį ofi­cia­lų pa­si­ro­dy­mą“skel­bia­ma ne­be pir­mą­kart (sa­ky­kim, va­sa­rą bu­vo po­lo tur­ny­ras, į ku­rį Meg­han lyg ir bu­vo pa­kvies­ta, lyg ir atė­jo kaip vie­na iš dau­gy­bės įvai­raus ran­go VIP da­mų). Bet šis kar­tas jau vi­sai vi­sai tik­ras: Meg­han bu­vo prin­co Har­ry glo­bo­ja­mo­se su­žeis­tų ka­ro ve­te­ra­nų spor­to žai­dy­nė­se „In­vic­tus Ga­mes“To­ron­te (tie­sa, per ati­da­ry­mą sė­dė­jo per ke­lio­li­ka kė­džių nuo prin­co – ša­lia jo bu­vo skir­ta vie­ta Me­la­niai Trump). O ki­tą­dien į te­niso ma­čą jie atė­jo kar­tu. Ir net lai­kė­si už ran­kų. Ar rei­kia dar aiš­kes­nio pa­reiš­ki­mo abe­jo­jan­tiems, kad jie yra po­ra?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.