Am­bi­cin­ga­sis

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Vy­riau­sias Da­ni­jos prin­co Jo­a­chi­mo (48) ir pir­mo­sios jo žmo­nos, Hon­kon­ge gi­mu­sios gra­fie­nės Alexand­ros (53), sū­nus prin­cas Ni­ko­lai (18) yra ir vy­riau­sias Da­ni­jos ka­ra­lie­nės Mar­g­ret­he II anū­kas. Tu­ri du bro­lius – Fe­lixą (15) ir Hen­ri­ką (8) – bei se­se­rį At­he­ną (5). Jo tė­vai iš­si­sky­rė 2004-ai­siais, kar­tu pra­gy­ve­nę de­šimt me­tų, o 2008-ai­siais Jo­a­chi­mas ve­dė Ma­rie Ca­val­lier, ši ta­po prin­ce­se Ma­rie.

Jau­nuo­lis lais­vai kal­ba ke­tu­rio­mis kal­bo­mis, kaip ir tė­vas, bai­gė Her­lufs­holm mo­kyk­lą. Spė­ja­ma, jog sep­tin­ta­sis ei­lė­je į sos­tą prin­cas to­les­nėms stu­di­joms pa­si­rinks eli­ti­nį už­sie­nio uni­ver­si­te­tą. Juo­lab kad pi­ni­gų pra­gy­ven­ti lai­kui bė­gant tu­rės už­si­dirb­ti pats, rū­mai jo ne­iš­lai­kys, o mo­čiu­tė gim­ta­die­nio pro­ga ne­do­va­nos nei že­mių, nei ti­tu­lų. Tie­sa, net ne­abe­jo­ja­ma, kad šis pro­tin­gas vai­ki­nas daug pa­sieks, – Ni­ko­lai ne­mėgs­ta leis­ti lai­ko triukš­min­guo­se va­ka­rė­liuo­se ar die­nų die­nas trin­tis su bi­čiu­liais iš tur­tin­gų šei­mų.

PROGNOZĖ. Prin­cas Ni­ko­lai – pui­ki par­ti­ja! Juk yra ga­na to­li nuo sos­to ir ga­li gyventi at­si­pa­lai­da­vęs, ne­pri­va­lo lai­ky­tis griež­to rū­mų pro­to­ko­lo, ta­čiau kil­min­gas ti­tu­las, pui­kus iš­si­la­vi­ni­mas ir, ką čia slėp­ti, pa­žin­tys su įta­kin­gais žmo­nė­mis jam at­vers bet ku­rias du­ris ir pa­dės gau­ti ge­rą dar­bą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.