Pir­ma­die­nis LNK 22.30

Pa­gro­bi­mas ( Ta­ken)

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

va­ka­ro seansas. Kri­mi­na­li­nė veiks­mo dra­ma. Pran­cū­zi­ja, JAV, D. Bri­ta­ni­ja, 2008. Rež. Pier­re’as Mo­re­lis. Vaid. Lia­mas Ne­e­so­nas

Kai sep­ty­nio­lik­me­tė Kim su drau­ge su­si­ruo­šia skri­sti į Pa­ry­žių ir pa­pra­šo pa­si­ra­šy­ti su­ti­ki­mą dėl ke­lio­nės į už­sie­nį, tė­vas, ku­ris gy­ve­na at­ski­rai, ne­dve­jo­da­mas su­tin­ka. Ta­čiau ne­tru­kus su­ži­no, kad Pran­cū­zi­jo­je mer­gi­nas pa­gro­bė al­ba­nų ma­fi­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.