Nag­lis Šu­li­ja

ast­ro­lo­gas

Zmones - - Horoskopas - www.ast­roc­lub.lt

Mė­nu­lis da­bar pil­nės ir po savaitės iki pil­na­ties trūks vi­sai ne­daug – tai žen­klas, kad svar­bes­nius dar­bus pa­to­gu stum­ti pir­myn. Mar­sas, Ve­ne­ra, o iki šeš­ta­die­nio ir Mer­ku­ri­jus bus Mer­ge­lės ženk­le, to­dėl ir mums ne­stigs nei kruopš­tu­mo, nei ati­du­mo. Tik Ju­pi­te­ris ne­ras bend­ros kal­bos su Ura­nu – tai so­cia­li­nių konf­lik­tų me­tas ten, kur są­ly­gos jau pri­bren­do.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.