Bū­ti mo­de­liu

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Žy­miau­siam Lie­tu­vos akor­deo­nis­tui Mar­ty­nui LEVICKIUI (27) per sa­vo ka­rje­rą yra te­kę iš­ban­dy­ti įvai­rių amplua, to­dėl jis per­ne­lyg ne­nu­ste­bo su­lau­kęs dra­bu­žių di­zai­ne­rės, pre­kės ženk­lo „Kas­te“įkū­rė­jos Kas­tės SVILAITĖS (26) pa­siū­ly­mo tap­ti... mo­de­liu. „Mes bu­vo­me pa­žįs­ta­mi ir anks­čiau: prieš pus­me­tį kū­riau kos­tiu­mus Mar­ty­no or­kest­rui, o vė­liau jam pri­rei­kė iš­skir­ti­nio dra­bu­žio fo­to­se­si­jai, – pa­sa­ko­ja Kas­tė. – Tą­kart jam su­kū­riau mi­ni­ma­lis­ti­nio sti­liaus bal­tą lie­me­nę. Lie­me­nė pa­si­ro­dė vi­sai ne­blo­ga, nu­spren­džiau to­kių siū­ti dau­giau ir pa­siū­ly­ti di­des­niam kli­en­tų ra­tui, o pa­de­monst­ruo­ti dra­bu­žį fo­to­se­si­jo­je, be abe­jo, pa­kvie­čiau pa­tį Mar­ty­ną.“Ar ga­na kuk­lus mu­zi­kan­tas ne­si­spy­rio­jo dėl to­kio su­ma­ny­mo? „Ne, – juo­kia­si di­zai­ne­rė. – Be­je, prieš ka­me­rą jis dir­bo pui­kiai. Nuo­trau­koms mu­du po­za­vo­me dvie­se: abu ne­sa­me pro­fe­sio­na­lūs mo­de­liai, bet re­zul­ta­tas, ti­kiu, iš­ėjo tik­rai ge­ras.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.