Dar vie­nas de­biu­tas

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Dai­lio­jo jo­ji­mo rai­te­lė, te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jo Ed­mun­do Ja­ki­lai­čio duk­ra Bar­bo­ra JA­KI­LAI­TĖ (13) jau ban­do sa­vo ga­bu­mus ek­ra­ne: pa­va­sa­rį ji nu­si­fil­ma­vo gru­pės „Gol­den Pa­ra­zyth“vaiz­do kli­pe, o ne­se­niai ga­vo vaid­me­nį LNK te­le­vi­zi­jos se­ria­le „Mei­lė gy­do“. Mer­gai­tė se­ria­le vai­di­na pa­aug­lę, ku­ri la­bai my­li tė­tį ir ne­la­bai my­li pa­mo­tę. Sto­ti prieš ka­me­ras rei­kia ne­men­kos drą­sos, ta­čiau Bar­bo­ra ga­li ne­si­bai­min­ti – pri­rei­kus pa­lai­ky­mo ar pa­ta­ri­mų, jų vi­sa­da su­lauks iš se­ria­lo pro­diu­se­rio Lau­ry­no ŠEŠKAUS (42), ku­ris yra ir jos krikš­to tė­vas. Tie­sa, mer­gai­tę į fil­ma­vi­mo aikš­te­lę pa­kvie­tė ne jis – Bar­bo­rą, kaip ir vi­sus ak­to­rius, at­rin­ko at­ran­kos agen­tū­ra. „Šio se­ria­lo veiks­mas vyks­ta li­go­ni­nė­je, ša­lia pag­rin­di­nių per­so­na­žų mums nuo­lat rei­kia kvies­ti­nių žmo­nių at­lik­ti svar­biems, bet trum­piems vaid­me­nims, – tei­gia Lau­ry­nas. – At­si­ra­do vaid­muo pa­auglei, ir agen­tū­ra, man ne­ži­nant, pa­kvie­tė Bar­bo­rą. Kai su­ži­no­jau, la­bai nu­džiu­gau: ji ne tik ta­len­tin­ga jo­ji­kė ir Lie­tu­vos čem­pio­nė – ji ga­bi ir ki­to­se sri­ty­se, o svar­biau­sia – pro­tin­ga mer­gai­tė. Kai fil­muo­ji pa­aug­lius, la­bai svar­bu, kad jie bū­tų nuo­vo­kūs ir adekva­tūs: kad pa­si­ro­dy­mas te­le­vi­zi­jos ek­ra­ne ne­virs­tų žvaigž­džių li­ga, o vė­liau ne­at­si­liep­tų gy­ve­ni­mo kri­zė­mis... Lai­mei, Bar­bo­ra su­pran­ta, kad tai – tik žai­di­mas.“

Bar­bo­rą vi­suo­met pa­lai­ko krikš­to tė­tis Lau­ry­nas Šeš­kus ir tė­tis Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.