Prie­žas­tis – tar­ny­bi­nis ro­ma­nas

Ki­no pa­sau­ly­je by­ra dar vie­na san­tuo­ka: po dau­giau nei dvi­de­šim­ties kar­tu pra­leis­tų me­tų ak­to­rius Ewa­nas McGRE­GO­RAS (46) ne­be­gy­ve­na su žmo­na Eve MAV­RA­KIS (51). Yla iš mai­šo iš­lin­do, kai bri­tas bu­vo pa­ste­bė­tas ka­vi­nė­je be­si­bu­čiuo­jan­tis su ko­le­ge iš se­ria­lo

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Kad se­ria­le „Far­go“kar­tu vai­di­nę ak­to­riai vie­nas ki­tam jau­čia kur kas stip­res­nius nei vien drau­giš­kus jaus­mus, gan­dų sklan­dė jau ku­rį lai­ką. Ta­čiau dau­giau­sia klau­si­mų Ewa­no McGre­go­ro ger­bė­jams ki­lo po to, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę bri­tas bu­vo pa­ste­bė­tas be­si­bu­čiuo­jan­tis su sa­vo ko­le­ge Lon­do­no res­to­ra­ne „The Go­od Li­fe Ea­te­ry“. Čia jie pra­lei­do dau­giau nei va­lan­dą, jau­kiai čiauš­kė­jo ir aki­vaiz­džiai pui­kiai jau­tė­si vie­nas ki­to kom­pa­ni­jo­je. Ne­si­slė­pė nuo smal­suo­lių ir iš­ėję – nu­rū­ko kar­tu Ewa­no mo­to­cik­lu.

Ki­lus šur­mu­liui pa­aiš­kė­jo, kad jie ne­be­tu­ri prie­žas­čių slaps­ty­tis. Ma­ry ge­gu­žę iš­si­sky­rė su vy­ru Ri­ley Ste­arn­su, su ku­riuo bu­vo su­si­tuo­ku­si sep­ty­ne­rius me­tus. Nuo pa­va­sa­rio po vie­nu sto­gu ne­be­gy­ve­na ir McGre­go­ras su žmo­na Eve.

Li­ki­mo iro­ni­ja: su pran­cū­ze ki­no dai­li­nin­ke Eve Mav­ra­kis Ewa­nas McGre­go­ras taip pat su­si­pa­ži­no te­le­vi­zi­jos se­ria­lo fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je – jiems lem­tin­gas ta­po bri­tų pro­jek­tas „Ka­va­nagh QC“. Ta­da jis dar bu­vo ne itin ži­no­mas ak­to­rius – iki vaid­mens Dan­ny Bo­y­le’o fil­me „Trau­ki­nių žy­mė­ji­mas“, ku­ris iš­gar­si­no McGre­go­rą, bu­vo li­kę ke­le­tas me­tų. 2012-ai­siais, vie­na­me po­kal­bių šou pri­si­mi­nęs gy­ve­ni­mą pa­kei­tu­sią pa­žin­tį, ak­to­rius pa­reiš­kė: „Pa­čią pir­mą aki­mir­ką su­pra­tau, kad su Eve no­riu bend­rau­ti ki­taip nei su to­mis dau­gy­be mo­te­rų, su ku­rio­mis iki tol mie­go­jau.“Jie su­si­tuo­kė 1995-ai­siais, prieš tai per­si­kraus­tę į Los An­dže­lą, au­gi­no ke­tu­rias dukras (vie­ną iš mer­gai­čių įsi­vai­ki­no Mon­go­li­jo­je), o McGre­go­ras ka­te­go­riš­kai nei­gė gan­dus apie fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­se ir to­liau už­si­mez­gan­čius ro­ma­nus (dau­giau­sia kal­bų su­kė­lė jo bi­čiu­lys­tė su ko­le­gė­mis Ni­co­le Kid­man (kar­tu vai­di­no fil­me „Mu­len Ru­žas“) bei Méla­nie Lau­rent (2010-ai­siais su ja fil­ma­vo­si juos­to­je „Pra­de­dan­tie­ji“)).

Ame­ri­kie­čių ak­to­rė ir dai­ni­nin­kė Ma­ry Eli­za­be­th Wins­te­ad ge­riau­siai ži­no­ma iš fil­mų „Juo­do­sios Ka­lė­dos“, „10-oji Klo­ver­fyl­do gat­vė“, „Abrao­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­jas“bei „Sko­tas Pil­g­ri­mas prieš pa­sau­lį“. Vai­kys­tė­je ne vie­nus me­tus šo­ku­si ba­le­tą, prieš ket­ver­tą me­tų ji pra­dė­jo ir dai­ni­nin­kės ka­rje­rą, ta­čiau ti­ki­na, jog atei­ty­je ke­ti­na la­biau kon­cen­truo­tis į ak­to­rys­tę, o dai­nas kurs ir dai­nuos tik sa­vo ma­lo­nu­mui. Ne­bent ją... įkvėps nau­ja mei­lė?..

Nau­ja „Trau­ki­nių žy­mė­ji­mo“žvaigž­dės my­li­mo­ji – ko­le­gė Ma­ry Eli­za­be­th Wins­te­ad

Šią sa­vai­tę Eve Mav­ra­kis bu­vo nu­fo­to­gra­fuo­ta be ves­tu­vi­nio žie­do

Dau­giau nei ko­le­gos: Ewa­nas ir Ma­ry „Far­go“fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je

Ewa­nas McGre­go­ras ir Ma­ry Eli­za­be­th Wins­te­ad se­ria­le „Far­go“

Dar ne­se­niai jie at­ro­dė lai­min­ga pora: Ewa­nas McGre­go­ras ir Eve Mav­ra­kis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.