Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja – 46,5 mi­li­jo­no eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Tei­gia­ma, kad nė vie­no­je Eu­ro­pos ša­ly­je mo­nar­chų šei­ma taip ne­le­pi­na­ma fi­nan­siš­kai kaip Ūka­no­ta­ja­me Al­bio­ne. Nors, anot ka­ra­liš­ko­sios šeimos as­me­ni­nių fi­nan­sų val­dy­to­jo se­ro Ala­no Rei­do, ka­ra­lie­nės ir jos ar­ti­mų­jų iš­lai­ky­mas ei­li­niam bri­tui kai­nuo­ja vos 0,74 cen­to per me­tus. Ir tik dėl ka­pi­ta­li­nio Ba­kin­ga­mo rū­mų re­mon­to ši su­ma per ar­ti­miau­sius ke­le­tą me­tų ga­li pa­di­dė­ti be­veik du­kart.

Ma­ža to, ofi­cia­liai va­di­na­mo­ji mo­nar­cho do­ta­ci­ja ka­ra­liš­ka­jai šei­mai mo­ka­ma iš vals­ty­bės iž­do (pa­gal 1760-ai­siais ka­ra­liaus Jur­gio III ir tuo­me­ti­nės vy­riau­sy­bės pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį, ku­rią at­nau­ji­na kiek­vie­nas nau­jas mo­nar­chas), bet ski­ria­ma už rū­mų įsi­pa­rei­go­ji­mą per­duo­ti ša­lies vy­riau­sy­bei vi­sas iš mo­nar­chi­jai pri­klau­san­čio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to gau­na­mas pa­ja­mas ir su­da­ro 15 pro­cen­tų šios su­mos. Iš mo­nar­cho do­ta­ci­jos mo­ka­ma už šeimos ke­lio­nes, rū­mų iš­lai­ky­mą ir ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, taip pat – at­ly­gi­ni­mai dar­buo­to­jams. Ap­sau­gai, ce­re­mo­ni­joms ir ki­tiems vis gau­sė­jan­čios ka­ra­liš­ko­sios šeimos na­riams iš­lai­ky­ti pi­ni­gai są­skai­to­se at­si­du­ria iš ki­tų šal­ti­nių. Tarp jų – ir iš Lan­kas­te­rio gra­fys­tės, ku­rio­je ka­ra­liš­ka­jai šei­mai pri­klau­so dau­giau nei 18 tūks­tan­čių hek­ta­rų že­mės, taip pat re­zi­den­ci­jos, ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tai bei že­mės ūkio ob­jek­tai. Ka­ra­liš­ka­jai šei­mai pri­klau­so ir Bal­mo­ra­lo pi­lis bei Sand­rin­ga­mo rū­mai, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas Lon­do­ne, ver­tin­ga me­no ko­lek­ci­ja. Pa­ja­mų šal­ti­nį tu­ri ir sos­to pa­vel­dė­to­jas prin­cas Char­le­sas (68). Eli­za­be­th II (91) as­me­ni­nis tur­tas, žur­na­lo „For­bes“duo­me­ni­mis, ver­ti­na­mas maž­daug 440 mi­li­jo­nų eu­rų. Iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­liš­ko­sios šeimos fi­nan­sus skel­bia­ma ofi­cia­lio­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.ro­y­al.co.uk.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.