Mo­na­kas – 43,5 mi­li­jo­no eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Ga­na įspū­din­ga su­ma ži­nant, kad pa­ties ku­ni­gaikš­čio Al­ber­to II (59) tur­tas, įvai­rių šal­ti­nių duo­me­ni­mis, ga­li bū­ti ver­ti­na­mas nuo vie­no iki pu­san­t­ro mi­li­jar­do eu­rų. Va­di­na­si, ke­tu­rių vai­kų tė­vas yra vie­nas tur­tin­giau­sių Eu­ro­pos mo­nar­chų! Jam pri­klau­so ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas pa­čio­je nykš­tu­ki­nė­je vals­ty­bė­je (anot kai ku­rių šal­ti­nių, tai ga­li bū­ti be­veik ket­vir­ta­da­lis vi­so Mo­na­ko) ir Pran­cū­zi­jo­je, ta­čiau ne rū­mai, ku­riuo­se gy­ve­na. Ma­ža to, ku­ni­gaikš­tis tu­ri įspū­din­gą se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių ir itin ver­tin­gų paš­to ženk­lų ko­lek­ci­jas, daug sėk­min­gai dir­ban­čių pa­sau­li­nių kom­pa­ni­jų ak­ci­jų.

Ku­ni­gaikš­tis Al­ber­tas II su įpė­di­niu – prin­cu Ja­cqu­es’u

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.