Ny­der­lan­dai – 40,1 mi­li­jo­no eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Su­ma at­ro­do įspū­din­gai, ta­čiau ka­ra­lius Wil­le­ma­sAlexan­de­ris (50) su žmo­na ka­ra­lie­ne Máxi­ma (46) sten­gia­si gyventi tau­piai ir, kaip juo­kau­ja­ma, pa­si­va­ži­nė­ti po Ams­ter­da­mą rū­mams pri­klau­san­čia pra­ban­gia pa­auk­suo­ta ka­rie­ta sau lei­džia vos kar­tą per me­tus. Dau­giau nei pu­sė kas­met gau­na­mos su­mos ski­ria­ma ap­sau­gai, rep­re­zen­ta­ci­niams rei­ka­lams, ke­lio­nėms ir tik ne­di­de­lė da­lis – as­me­ni­nėms reik­mėms bei dra­bu­žiams (pa­sak sve­tai­nės www.ro­y­al-hou­se.nl – apie 6 mi­li­jo­nus eu­rų). Da­lis šių pi­ni­gų ten­ka ir sos­tą sū­nui per­lei­du­siai ka­ra­lie­nei Be­at­rix (79), ku­ri ša­lį val­dė 33 me­tus. Už pri­va­čius ka­ra­liš­ko­sios šeimos na­rių skry­džius nuo 2014-ųjų mo­ka­ma iš jų pa­čių są­skai­tų. Pa­pil­do­mų pa­ja­mų Jo Di­de­ny­bė Wil­le­mas-Alexan­de­ris gau­na iš ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei in­ves­ti­ci­jų.

As­me­ni­nis Ny­der­lan­dų mo­nar­chų po­ros – ka­ra­liaus Wil­le­moAlexan­de­rio ir ka­ra­lie­nės Máxi­mos – tur­tas ver­ti­na­mas maž­daug 300 mi­li­jo­nų eu­rų

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.