Bel­gi­ja – 11,6 mi­li­jo­no eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Šie pi­ni­gai ski­ria­mi ne tik ka­ra­liš­ko­sios šeimos iš­lai­doms, bet ir rū­mams, au­to­mo­bi­liams iš­lai­ky­ti, dar­buo­to­jų al­goms. Ma­ža to, da­bar­ti­nis Bel­gi­jos ka­ra­lius Phi­lip­pe’as (57) yra pir­ma­sis ša­lies mo­nar­chas, ku­ris pri­va­lo mo­kė­ti kai ku­riuos mo­kes­čius. To­dėl iš mi­nė­tos su­mos maž­daug 700 tūks­tan­čių eu­rų kas­met grą­ži­na vals­ty­bei. Fi­nan­sų re­for­ma pra­dė­ta įgy­ven­din­ti 2013-ai­siais, po dau­gy­bės ka­ra­liš­kuo­sius rū­mus su­krė­tu­sių fi­nan­si­nių skan­da­lų. Nuo ta­da mo­nar­chų šei­ma pri­vers­ta mo­kė­ti mo­kes­čius, gau­na ge­ro­kai ma­žes­nę pi­ni­gų su­mą ir pri­va­lo smul­kiai at­si­skai­ty­ti, kur juos iš­lei­do.

Prieš ket­ve­rius me­tus į Bel­gi­jos sos­tą įžen­gęs ka­ra­lius Phi­lip­pe’as su žmo­na ka­ra­lie­ne Mat­hil­de

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.