Vė­ly­vas džiaugs­mas

Dai­ni­nin­kas Bil­ly JO­E­LAS (68) pri­si­pa­ži­no lap­kri­tį tre­čią kar­tą tap­sian­tis tė­vu, o ži­nias­klai­da pa­sta­ruo­ju me­tu skai­čiuo­ja ne tik mu­zi­kos ve­te­ra­no vai­kus, bet ir pi­ni­gus.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Kad ket­vir­to­ji žmo­na Alexis Ro­de­rick (35) lau­kia­si ant­ros at­ža­los, Bil­ly Jo­e­las pa­pa­sa­ko­jo dien­raš­čio „The Bel­fast Te­leg­raph“žur­na­lis­tams. Ir pa­si­džiau­gė, kad jų su Alexis pir­ma­gi­mė Del­la Ro­se (2) yra „ge­ra mer­gai­tė. Vi­są die­ną šėls­ta lau­ke ir ge­rai mie­ga nak­tį. La­bai ti­kiuo­si, kad toks bus ir bū­si­mas ma­žy­lis“.

Bil­ly Jo­e­las ir jo­ji­kė Alexis Ro­de­rick su­si­tuo­kė 2015-ai­siais, pra­ėjus be­veik pen­ke­riems me­tams nuo drau­gys­tės pra­džios ir li­kus mė­ne­siui iki duk­re­lės gi­mi­mo. Prieš tai ame­ri­kie­tis bu­vo ve­dęs Eli­za­be­th We­ber, mo­de­lį Ch­ri­s­tie Brink­ley (63), su ja tu­ri duk­rą mu­zi­kan­tę Alexą Ray Jo­el (31), ir ku­li­na­ri­nių lai­dų ve­dė­ją Ka­tie Lee (36). Nie­ka­da ne­slė­pė, jog vi­sos sky­ry­bos bu­vo sun­kios, ta­čiau su vi­so­mis bu­vu­sio­mis žmo­no­mis pa­lai­ko drau­giš­kus san­ty­kius. „Ti­kiu, kad rei­kia ma­ty­ti gerą­sias žmo­nių sa­vy­bes. Ga­li tu­rė­ti vi­sus pa­sau­lio pi­ni­gus, na­mus, tur­tus, jach­tas, li­mu­zi­nus, mo­to­cik­lus, ta­čiau be mei­lės vi­sa tai ne­ten­ka ver­tės“, – dės­to op­ti­mis­ti­nę gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ją dai­ni­nin­kas. Gal dėl to nes­mer­kia ir vai­kys­tė­je jį pa­li­ku­sio tė­vo, nors net ne­abe­jo­ja, kad gim­dy­to­jo il­ge­sys lai­kui bė­gant ta­po vie­na iš dau­gy­bės dep­re­si­jos prie­žas­čių. Kai Bil­ly bu­vo aš­tuo­ne­ri, Ho­war­das Jo­e­las pa­li­ko šei­mą ir grį­žo į Eu­ro­pą. Iš ten jis, ki­lęs iš Vo­kie­ti­jos žy­dų šeimos, kaž­ka­da bu­vo pri­vers­tas spruk­ti gel­bė­da­ma­sis nuo na­cių re­ži­mo. Eu­ro­po­je ir pa­si­li­ko: Bil­ly su tė­vu su­si­ti­ko jau įpu­sė­jęs tre­čią­ją de­šim­tį, kai pats nu­ke­lia­vo į Vie­ną, kur gy­ve­no vy­res­ny­sis Jo­e­las. Vis­gi at­li­kė­jas lin­kęs tei­sin­ti tė­vą – „su ma­no ma­ma jis ne­su­ta­rė, fi­nan­siš­kai iš­lai­ky­ti šeimos jam ne­pa­vy­ko, jo gy­ve­ni­mas bu­vo ne­leng­vas“.

Ko tik­rai ne­pa­sa­ky­si apie da­bar­ti­nį pa­ties Bil­ly gy­ve­ni­mą. Net ir at­sei­kė­jęs bu­vu­sioms su­tuok­ti­nėms ne­ma­žą tur­to da­lį, še­šiais „Gram­my“ap­do­va­no­tas sce­nos gran­das, ku­rio al­bu­mų vi­sa­me pa­sau­ly­je par­duo­ta dau­giau nei 150 mi­li­jo­nų ko­pi­jų, tik­rai ne­skur­sta. Žur­na­lo „For­bes“duo­me­ni­mis, nuo 2016-ųjų bir­že­lio iki 2017-ųjų to pa­ties mė­ne­sio už­dir­bo 35 mi­li­jo­nus JAV do­le­rių – Jo­e­las pui­kuo­ja­si 82-oje ne­se­niai pas­kelb­to šim­to dau­giau­sia už­dir­ban­čių pa­sau­lio gar­se­ny­bių są­ra­šo po­zi­ci­jo­je. At­li­kė­jo, ku­ris iš­gar­sė­jo dai­no­mis „Pia­no Man“, „Tell Her About It“, „Up­town Girl“, „We Didn’t Start the Fi­re“ir dau­gy­be ki­tų, tur­tas ver­ti­na­mas 160 mi­li­jo­nų do­le­rių.

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus pra­dė­ję su­si­ti­ki­nė­ti, o prieš dve­jus su­si­tuo­kę, Bil­ly Jo­e­las ir Alexis Ro­de­rick netru­kus sū­puos ant­rą at­ža­lą

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.