Bran­gi klai­da

Nie­ka­da ne­ver­ta ti­kė­ti rep­or­ta­žais iš svai­gaus žvaigž­džių gy­ve­ni­mo. Aust­ra­lų tur­tuo­lis Ja­me­sas PAC­KE­RIS (50), bu­vęs Ma­riah CA­REY (47) su­ža­dė­ti­nis, pri­si­pa­ži­no, jog pra­ban­gų jų ro­ma­ną ly­dė­jo di­džiu­lės sko­los.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Jie su­si­pa­ži­no 2015 me­tais, kai Pac­ke­rio ka­zi­no im­pe­ri­ją slė­gė pen­kių mi­li­jar­dų JAV do­le­rių fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai. Ne­nuo­sta­bu, kad Ja­me­sas šian­dien sa­ko, jog jų ro­ma­nas, tru­kęs 18 mė­ne­sių, bu­vęs klai­da, nors ir pa­sal­di­na pi­liu­lę, pri­dur­da­mas, koks links­mas ir gy­vas žmo­gus bu­vu­si jo su­ža­dė­ti­nė. Dėl gy­vu­mo abe­jo­nių ne­ky­la: la­bai rim­tai šne­ka­ma, kad po nu­trauk­tų su­ža­dė­tu­vių Ca­rey pa­rei­ka­la­vo 50 mi­li­jo­nų do­le­rių – tiek bu­vo nu­ma­ty­ta jų iki­ve­dy­bi­nė­je su­tar­ty­je. Ką jau kal­bė­ti apie nie­kin­gą smulk­me­ną –10 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių ver­tės su­ža­dė­tu­vių žie­dą, ku­rį Ma­riah pa­si­li­ko.

Pora iš­si­sky­rė ly­giai prieš me­tus, nuo to lai­ko Pac­ke­ris gy­ve­na sa­vo ran­čo­je Bue­nos Ai­rė­se at­si­sky­ręs nuo vi­so pa­sau­lio ir tik ne­se­niai da­vė in­ter­viu vie­nam Aust­ra­li­jos laik­raš­čiui. Jis la­biau­siai ap­gai­les­ta­vo ne dėl nu­trū­ku­sių su­ža­dė­tu­vių su di­džia­krū­te dai­ni­nin­ke, o dėl to, kad ne­su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti an­dai­nykš­tės san­tuo­kos su dai­ni­nin­ke ir mo­de­liu Eri­ca Baxter (39). Jie bu­vo kar­tu aš­tuo­ne­rius me­tus ir su­si­lau­kė tri­jų vai­kų. Su pir­mą­ja žmo­na, aust­ra­lų gla­mū­ri­niu mo­de­liu Jod­hi Me­a­res (45), Ja­me­sas iš­gy­ve­no dve­jus me­tus.

„The Aust­ra­lian“ko­re­s­pon­den­tui Ja­me­sas Pac­ke­ris pa­pa­sa­ko­jo, kad su Ma­riah jį su­pa­žin­di­no vers­lo (be­je, ir­gi ne­sėk­min­go) part­ne­ris, pro­diu­se­ris ir re­ži­sie­rius Bret­tas Rat­ne­ris. Ja­me­sas tuo­met tu­rė­jo ne tik da­ly­ki­nių, bet ir as­me­ni­nių prob­le­mų: su se­se­ri­mi Gre­tel skaus­min­gai da­li­jo­si ve­lio­nio tė­vo pa­li­ki­mą. O dar ne­su­ta­ri­mai su Eri­ca, iš­si­ve­žu­sia vai­kus į Los An­dže­lą...

Pac­ke­ris ti­ki­na, kad ro­ma­nas su Ca­rey trau­kė ne ga­li­my­be gyventi „kaip Ho­li­vu­de“– jis tie­siog no­rė­jo įleis­ti šak­nis Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, kad bū­tų arčiau duk­te­rų In­di­go (9) bei Em­ma­nu­el­le (5) ir sū­naus Jack­so­no, ku­riam ki­tų me­tų pra­džio­je su­eis aš­tuo­ne­ri. Ži­no­ma, toks tei­gi­nys ne­iš­ven­gia­mai pro­vo­kuo­ja skep­tiš­ką re­ak­ci­ją – ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kad žmo­gus, ku­ris an­dai bu­vo aš­tun­ta­sis Aust­ra­li­jos tur­tuo­lių są­ra­še, ne­tu­rė­jo ki­to bū­do tap­ti ame­ri­kie­čiu, tik ro­dy­tis vie­šu­mo­je su eks­centriš­ka žvaigž­de!

Vers­li­nin­kas ir pats pri­si­pa­ži­no, kad Ca­rey ne­bu­vo vie­nin­te­lis jo va­rian­tas – tuo me­tu jis ban­dė pra­dė­ti ka­zi­no vers­lą JAV, bet iš šios idė­jos nie­ko ne­iš­ėjo. Kaip ma­ty­ti, ne­kas teiš­ėjo ir iš ro­ma­no. Net guos­tis, kad jie su Ma­riah li­ko drau­gais – nes kas jau kas, o drau­gys­tė jų tik­rai ne­sie­ja, taip pat ne­ga­li­ma. 50 mi­li­jo­nų (ne­ska­i­čiuo­jant žie­do!) ga­li am­žiams iš­skir­ti ne tik bu­vu­sius su­ža­dė­ti­nius. Be ki­ta ko, Ma­riah per­ne­lyg ne­si­il­gi bu­vu­sio­jo – ji ra­do pa­guo­dą šo­kė­jo Bry­a­no Ta­na­kos (34) glė­by­je.

Vers­li­nin­kas, be­veik me­tus ne­si­ro­dęs vie­šu­mo­je, mė­gi­na iš­sau­go­ti sa­vo im­pe­ri­ją: sta­to „Crown Syd­ney“ka­zi­no komp­lek­są Sid­nė­jaus prie­mies­ty­je, o pen­kias­de­šim­tą­jį gim­ta­die­nį at­šven­tė ty­liai ir san­tū­riai sa­vo ran­čo­je.

Nau­jau­sia­me in­ter­viu Ja­me­sas Pac­ke­ris ne­ko­men­tuo­ja gan­dų apie sky­ry­bų su Ma­riah prie­žas­tis – kal­bė­ta, esą vy­ras pop­mu­zi­kos žvaigž­dę pa­li­ko ne­ap­si­ken­tęs jos ekst­ra­va­gan­tiš­ko gy­ve­ni­mo bū­do bei iš­lai­da­vi­mo ir dėl to, kad ji per­ne­lyg įsi­trau­kė į sa­vo...

Su Ma­riah Ca­rey Ja­me­sas Pac­ke­ris už­mez­gė ro­ma­ną netru­kus po to, kai iš­iro jo ant­ro­ji san­tuo­ka su aust­ra­lų mo­de­liu ir dai­ni­nin­ke Eri­ca Baxter (nuo­trau­ko­je – pora 2006-ai­siais)

Po sky­ry­bų Ca­rey (nuo­trau­ko­je – su duk­ra Mon­roe) pa­si­li­ko apie 10 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių kai­na­vu­sį su­ža­dė­tu­vių žie­dą

Da­bar ša­lia pop­di­vos – 13 me­tų jau­nes­nis my­li­ma­sis Bry­a­nas Ta­na­ka

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.