Pel­nin­gi žai­di­mai

Dai­ni­nin­kė, ak­to­rė, di­zai­ne­rė, mo­de­lis, vers­li­nin­kė. At­ro­do, kad vis­kas, ko ima­si RI­HAN­NA (29), virs­ta auk­su. Kaip jai pa­vyks­ta sėk­min­gai dar­buo­tis ke­lio­se sri­ty­se ir dar ras­ti lai­ko spal­vin­gam as­me­ni­niam gy­ve­ni­mui?

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Net­gi ta­da, kai (2005-ai­siais) sep­ty­nio­lik­me­tės Ro­byn Ri­han­nos Fen­ty – taip iš tik­rų­jų va­di­na­si iš Bar­ba­do­so ki­lu­si dai­ni­nin­kė – pir­ma­sis sing­las „Pon de Re­play“už­ko­pė į ant­rą vie­tą „Bill­bo­ard Hot 100“po­pu­lia­riau­sių dai­nų są­ra­še, var­gu ar kas ti­kė­jo, kad mu­zi­kos pa­sau­ly­je il­gam įsi­žie­bė nau­ja su­per­žvaigž­dė. Juo­lab kad albumas „Mu­sic of the Sun“, ku­ria­me bu­vo ši dai­na, ne­su­lau­kė di­de­lės sėk­mės – JAV po­pu­lia­riau­sių dai­nų rin­ki­nių są­ra­še pa­ki­lo iki de­šim­tos vie­tos, o, tar­ki­me, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je li­ko tik 35-as. Ta­čiau pa­čios Ri­han­nos jau ta­da šis fak­tas nė kiek ne­nu­liū­di­no. „Tai tik pra­džia, – už­tik­rin­tai sa­kė „Teen Vo­gue“žur­na­lis­tams. – Ma­no sva­jo­nė dar ne­iš­si­pil­dė. Nes ma­no tiks­las – ne pen­kios se­kun­dės šlo­vės: no­riu tap­ti tik­rai sėk­min­ga at­li­kė­ja.“

Ne­pra­ėjus nė trims mė­ne­siams nuo de­biu­ti­nio al­bu­mo pa­si­ro­dy­mo, Ri­han­na vėl dar­ba­vo­si stu­di­jo­je – įra­šė ant­rą kom­pak­ti­nę plokš­te­lę „A Girl li­ke Me“, pir­mo­ji jos dai­na „SOS“pa­ga­liau at­si­dū­rė vir­šū­nė­se – li­kus maž­daug sa­vai­tei iki 18-ojo at­li­kė­jos gim­ta­die­nio. Iki tol bar­ba­do­sie­tės kai­my­nai bu­vo lin­kę pa­si­skųs­ti, kad ši mer­gio­tė ga­di­na jiems gy­ve­ni­mą nuo­la­tos dai­nuo­da­ma, o 2007-ųjų va­sa­rą jau ga­lė­jo di­džiuo­tis te­ku­sia ga­li­my­be bū­ti pa­žįs­ta­miems su vie­na ryš­kiau­sių pra­mo­gų pa­sau­lio žvaigž­džių (be­je, nuo 2008-ųjų va­sa­rio 22-oji Bar­ba­do­se ta­po „Ri­han­nos die­na“, o šių me­tų lap­kri­čio 30-ąją, Bar­ba­do­so Ne­pri­klau­so­my­bės die­ną, dai­ni­nin­kės var­du bus

pa­va­din­ta vie­na iš jos gim­to­jo Bri­dž­tau­no gat­vių). Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad pa­ti Ri­han­na už­mi­go ant lau­rų, – vos su­lau­ku­si pir­mo­sios sėk­mės, ji jau kal­bė­jo apie sva­jo­nę tap­ti ak­to­re ir tu­rė­ti sa­vo vers­lą – kur­ti dra­bu­žius bei kos­me­ti­ką. Gal­būt ta­da tai skam­bė­jo net įžū­liai, bet pra­ėjus de­šim­čiai me­tų pa­ne­lė Fen­ty tu­ri vis­ką, ko no­rė­jo 2007-ai­siais.

Per tą lai­ką ji ne tik iš­lei­do dar še­šis mu­zi­kos al­bu­mus, ku­rie su­lau­kė mil­ži­niš­ko po­pu­lia­ru­mo, bet ir ta­po di­zai­ne­re. Iš pra­džių bend­ra­dar­bia­vo su „Gi­or­gio Ar­ma­ni“, „Ri­ver Island“, o prieš ke­le­tą me­tų pra­dė­jo itin sėk­min­gai dirb­ti su „Pu­ma“: per­nai pri­sta­tė pir­mą­ją sa­vo kur­tų dra­bu­žių ir ak­se­su­a­rų ko­lek­ci­ją „Pu­ma Fen­ty by Ri­han­na“, o šie­met pa­si­ro­dė jau ant­ro­ji ir tre­čio­ji – vi­sos su­lau­kė pui­kių įver­ti­ni­mų ir šluo­te šluo­ja­mos iš par­duo­tu­vių.

Bend­ra­dar­biau­jant su ju­ve­ly­rais iš „Cho­pard“at­si­ra­do „Ri­han­na & Cho­pard“ pa­puo­ša­lai, su le­gen­di­niu ava­ly­nės di­zai­ne­riu Ma­no­lo Blah­ni­ku – trys ba­tų ko­lek­ci­jos, ku­rio­se – nuo „Swa­row­s­ki“kriš­to­lu tvis­kan­čių ba­su­čių ir san­da­lų iki ekst­ra­va­gan­tiš­kų il­ga­au­lių. Po­pu­lia­rio­sios dai­ni­nin­kės var­das pui­kuo­ja­si ket­ve­rių mo­te­riš­kų bei vie­nų vy­riš­kų kve­pa­lų pa­va­di­ni­muo­se, ji bend­ra­dar­bia­vo su „Mac Cos­me­tics“, re­kla­ma­vo kom­pa­ni­jų „Vi­ta Co­co“ir „Ko­dak“pro­duk­ci­ją, prieš ke­le­tą me­tų ta­po pir­mą­ja tam­siao­de, ku­ri bu­vo pa­si­rink­ta kom­pa­ni­jos „Di­or“re­kla­mos vei­du. O šį ru­de­nį pa­ga­liau pri­sta­tė pir­mą­ją „Fen­ty Be­au­ty“ma­kia­žo ko­lek­ci­ją „Ga­laxy Col­le­c­tion“– jai taip pat pra­na­šau­ja­ma fi­nan­si­nė sėk­mė.

„Kad ir kuo už­si­im­tų, ji gy­ve­na pa­gal sa­vo tai­syk­les ir tai vi­siems la­bai pa­trauk­lu, – apie Ri­han­ną kalba „Ma­no­lo Blah­nik“kom­pa­ni­jos va­do­vė – gar­sio­jo di­zai­ne­rio duk­te­rėčia Kris­ti­na Blah­nik. – Ma­nau, kad di­džio­ji jos kur­tų pro­duk­tų pir­kė­jų da­lis yra žmonės, ku­rie no­rė­tų mė­gau­tis to­kia pat gy­ve­ni­mo laisve, kaip ir ji.“

Iš­si­pil­dė ir Ri­han­nos sva­jo­nė vai­din­ti ki­ne. 2012-ai­siais ji de­biu­ta­vo fan­ta­s­ti­nia­me Pe­te­rio Ber­go veiks­mo fil­me „Lai­vų mū­šis“, vė­liau fil­ma­vo­si te­le­vi­zi­jos pro­jek­te „Ba­tes Mo­tel“, o šiais me­tais jos, kaip ak­to­rės, su­ge­bė­ji­mais bu­vo ga­li­ma pa­si­gė­rė­ti il­gai lauk­ta­me Lu­co Bes­so­no fil­me „Va­le­ri­ja­nas ir tūks­tan­čio pla­ne­tų mies­tas“. 2018-ai­siais Ri­han­ną iš­vy­si­me tri­le­ry­je „Ou­še­no aš­tun­tu­kas“(„Oce­an’s Eight“), kur įsiam­ži­no su to­kio­mis ki­no žvaigž­dė­mis kaip Ca­te Blan­chett, Sand­ra Bul­lock, An­ne Hat­ha­way.

Ji ga­li sma­giai leis­ti lai­ką su my­li­muo­ju – Sau­do Ara­bi­jos mi­li­jar­die­riu­mi Has­sa­nu Ja­me­e­lu (pa­sta­ruo­ju me­tu vis gar­siau skam­ba kal­bos, esą dai­ni­nin­kė lau­kia­si jo kū­di­kio) – ar pa­si­puo­šu­si vos įžiū­ri­mu bliz­gu­čiais iš­siu­vi­nė­tu bi­ki­niu šėl­ti kas­me­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je gim­ta­ja­me Bar­ba­do­se, o pas­kui lyg nie­kur nie­ko sės­ti prie de­ry­bų sta­lo su Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tu ir ap­tar­ti ga­li­my­bę gau­ti kuo dau­giau lė­šų sa­vo at­sto­vau­ja­mam švie­ti­mo fon­dui „Glo­bal Part­ners­hip for Edu­ca­tion“. Tar­si jos ga­li­my­bėms ir ener­gi­jai (bei sva­jo­nėms, ku­rios pil­do­si) ne­bū­tų ri­bų. „Ji ap­do­va­no­ta to­kia dau­gy­be ta­len­tų, kad be­lie­ka vie­nin­te­lis klau­si­mas: kiek va­lan­dų tu­ri pa­ra, – sa­ko „Ou­še­no aš­tun­tu­ko“re­ži­sie­rius Ga­ry Ros­sas. – Prieš de­šimt me­tų ne­ti­kė­jau, kad jai pa­vyks įgy­ven­din­ti bent pu­sę sa­vo pla­nų, bet da­bar, kaip ir mi­li­jo­nai ki­tų ger­bė­jų, ne­kant­riai lau­kiu dar vie­no jos žings­nio.“

Da­bar Ri­han­nos tur­tas ver­ti­na­mas dau­giau nei 230 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių. Šie­met va­sa­rą skelb­tais žur­na­lo „For­bes“duo­me­ni­mis, vien per pra­ėju­sius me­tus dai­ni­nin­kės pa­ja­mos sie­kė 36 mi­li­jo­nus – ne­abe­jo­ti­nai ne­ma­ža jų da­lis gau­ta iš veik­los, ne­su­si­ju­sios su...

Bend­ras pro­jek­tas su „Cho­pard“– ju­ve­ly­ri­kos li­ni­ja Ak­to­rės am­bi­ci­jos: su Ca­te Blan­chett fil­muo­jant „Ou­še­no aš­tun­tu­ką“ Bend­ra­dar­biau­jant su Ma­no­lo Blah­ni­ku (nuo­trau­ko­je kai­rė­je – Ri­han­na su gar­siuo­ju di­zai­ne­riu) su­kur­tos trys ba­tų ko­lek­ci­jos

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.