Tie­sos ga­lia

Vie­nuo­li­ka me­tų trun­kan­ti dai­ni­nin­kės PINK (38) ir lais­vo­jo sti­liaus mo­to­k­ro­so žvaigž­dės Ca­rey HARTO (42) san­tuo­ka nie­ka­da ne­bu­vo pa­pras­ta. Pra­džio­je jis jai ne­pa­ti­ko, pas­kui ji pa­ti jam pa­si­pir­šo, o ga­liau­siai jie vos ne­iš­si­sky­rė.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Pink sa­ko, kad da­bar jų san­ty­kiai – pui­kūs (at­vi­rą in­ter­viu ji da­vė sep­tin­to­jo al­bu­mo pa­si­ro­dy­mo pro­ga). Dai­ni­nin­kė lai­ko su­tuok­ti­nį idea­liu vy­ru ir ge­riau­siu tė­vu, ko­kio bū­tų ga­lė­ję ti­kė­tis jos vai­kai – duk­ra Wil­low (6) ir sū­nus Ja­me­so­nas, ku­riam nė­ra nė me­tų.

Tie­sa, ne vis­kas taip pa­pras­ta: pop­mu­zi­kos žvaigž­dė ne­sle­pia, kad ap­nin­ka ir prieš­ta­rin­gi jaus­mai. „Kar­tais žiū­riu į Ca­rey ir su­pran­tu, kad jis – rū­pes­tin­giau­sias, pro­tin­giau­sias, iš­ti­ki­miau­sias. Jis – kaip uo­la... O bū­na, kad at­ro­do – nie­ka­da ta­vęs ne­my­lė­jau. Mes ne­tu­ri­me nie­ko bend­ra! Man ne­pa­tin­ka vi­sas tas mėš­las, ku­rį mėgs­ti tu! Net ne­be­no­riu ta­vęs ma­ty­ti! Pra­ei­na dvi sa­vai­tės, ir vėl vis­kas ge­rai. O pas­kui imi ir nu­sto­ji my­lė­tis – me­tus. Ar tai reiš­kia, kad aist­ra už­ge­so? Ar jau vis­kas baig­ta? Ar aš vis dar jo no­riu? Ar jis gei­džia ma­nęs?“, – apie jaus­mų sū­puok­les pa­sa­ko­ja Pink. Ir pri­du­ria XXI am­žiaus šou pa­sau­ly­je ne­ti­kė­tą iš­va­dą: „Mo­no­ga­mi­ja – ge­ras da­ly­kas! Rei­kia tik pa­si­steng­ti.“

Pra­mo­gų pa­sau­lio įta­kin­gie­ji įpra­tę do­zuo­ti nuo­šir­du­mą, ta­čiau vi­sa Pink kū­ry­ba – iš­pa­žin­tis. Ji dai­nuo­ja apie vis­ką: apie pa­aug­lys­tę ir nar­ko­ti­kus (yra šva­ri nuo pen­kio­li­kos me­tų ir ti­ki­na, kad gast­ro­liuo­da­ma nie­ka­da ne­da­ly­vau­ja jo­kiuo­se va­ka­rė­liuo­se, kur kas mie­liau su ko­man­da ir vai­kais lan­ko­si pra­mo­gų par­kuo­se bei mu­zie­juo­se), apie sun­kiai iš­gy­ven­tas tė­vų sky­ry­bas ir net lai­ki­ną iš­si­sky­ri­mą su Har­tu 2008 me­tais. Pora ta­da sto­vė­jo ant tik­rų sky­ry­bų ri­bos ir net ne­be­gy­ve­no kar­tu, ta­čiau Pink, ar­ba Ali­cia Beth Mo­ore, to­kie tik­rie­ji jos vardai ir pa­var­dė, pa­pra­šė vis dar su­tuok­ti­nio nu­si­fil­muo­ti dai­nos „So What“vaiz­do kli­pe. Jis su­ti­ko ir... jie­du vėl ap­si­gy­ve­no kar­tu.

At­li­kė­ja sa­vo ma­nie­rą dai­no­se bū­ti mir­ti­nai at­vi­rai va­di­na „iš­vem­ti tie­są“. Nau­ja­sis albumas – spa­lio 13-ąją pa­si­ro­dęs „Be­au­ti­ful Trau­ma“– ir­gi toks pat, ap­nuo­gi­nan­tis jaus­mus. Tė­ra vie­na te­ma, ku­ria ji at­si­sa­ko kal­bė­ti, – ne, tai ne sek­sas ir ne nar­ko­ti­kai, o dai­ni­nin­kių tar­pu­sa­vio san­ty­kiai. „Ne­ken­čiu ko­le­gių konf­lik­tų. Kur kas ge­riau jų iš­vis ne­ko­men­tuo­ti. Nors bai­su, kaip leng­vai jie plyks­te­li“, – sa­ko.

At­vi­ru­mo ver­tę ji su­pra­to se­niai – kai 2001 me­tais pa­si­ro­dė dai­na „Fa­mi­ly Portrait“, ger­bė­ja įtei­kė dai­ni­nin­kei laiš­ką, ku­ria­me pa­pa­sa­ko­jo, kaip bai­su gyventi na­muo­se, ku­riuo­se smur­tau­ja­ma, ir jei ne Pink mu­zi­ka, jau bū­tų nu­si­žu­džiu­si. „Sė­dė­jau ir rau­do­jau kru­vi­no­mis aša­ro­mis, kaž­ką pa­siun­čiau jos ieš­ko­ti. Ne­no­rė­jau, kad grįž­tų į tuos bai­sius na­mus, ta­čiau mer­gi­nos ras­ti taip ir ne­pa­vy­ko. Pas­kui bu­vo ir dau­giau to­kių emo­cin­gų si­tu­aci­jų su ger­bė­jais, dau­giau laiš­kų. Su­pra­tau, kad kai man ne­ge­ra, kai esu pa­žei­džia­ma ir iš­lie­ju vi­sus šlykš­čiau­sius, gė­din­giau­sius da­ly­kus, tai pa­lie­čia ir ki­tų žmo­nių šir­dis. Iš es­mės kraš­tu­ti­nis at­vi­ru­mas vei­kia kaip te­ra­pi­ja ir man, ir ki­tiems. Ir tik tai yra svar­bu. Man ne­rū­pi ap­do­va­no­ji­mai, žur­na­lų vir­še­liai, pub­li­kos mei­lė. Tai ma­lo­nu, ta­čiau nė vie­nas iš šių veiks­nių ne­gi­na ma­nęs pir­myn.“

Dėl pub­li­kos mei­lės ji ne­me­luo­ja. Sa­ky­kim, kai prieš 11 me­tų pa­ra­šė ba­la­dę „De­ar Mr Pre­si­dent“, ku­rio­je pa­si­sa­kė prieš ka­rą, sce­no­je ją nu­švil­pė – kri­ti­kuo­ti pre­zi­den­tus Ge­or­ge’o W. Bus­ho lai­kais ne­bu­vo pri­im­ta. Trū­ko tik, kaip pa­ti sa­kė, kad bū­tų ap­mė­ty­ta po­mi­do­rais. Ta­da at­li­kė­ja su­stab­dė kon­cer­tą ir pa­klau­sė žiū­ro­vų, ar gir­di gar­są. Kai šie pa­tvir­ti­no, jog gir­di, Pink pa­reiš­kė: „Taip skam­ba silp­ny­bė“, ir pa­siun­tė vi­sus po vel­nių. Ir iki šiol di­džiuo­ja­si sa­vo po­el­giu.

Nau­ja­ja­me jos al­bu­me taip tie­sio­giai ne­po­li­ti­kuo­ja­ma. Ta­čiau Pink la­bai rū­pi vis­kas, kas de­da­si pa­sau­ly­je. „Albumas va­di­na­si „Be­au­ti­ful Trau­ma“, nes gy­ve­ni­mas ga­li bū­ti suk­nis­tas ir trau­muo­jan­tis. Kiek­vie­na­me žings­ny­je nu­tin­ka gam­tos ka­ta­st­ro­fų, vai­kai ba­dau­ja, Trum­pas tam­pa pre­zi­den­tu ir de­da­si dar ai­bė da­ly­kų. Ta­čiau ly­giai taip pat že­mė­je gy­ve­na nuo­sta­bių žmo­nių, ku­rie links­mi­na­si kaip pa­šė­lę, yra ge­ri vie­ni ki­tiems ir pa­si­ren­gę pa­dė­ti. Aš mo­ku bū­ti liūd­na ir niū­ri, to­dėl sten­giuo­si nuo­lat sau pri­min­ti, kad gė­rio dau­giau nei blo­gio“, – aiš­ki­na ji.

Pir­ma­sis klau­sy­to­jas, iš­gir­dęs vi­są nau­ją­jį dai­nų rin­ki­nį, bu­vo jos vy­ras. Har­tas – di­džiu­lis žmo­nos ger­bė­jas. O štai nei ma­ža­sis Ja­me­so­nas, nei Wil­low ne­si­ža­vi ma­mos ta­len­tu. Ja­me­so­nas, iš­gir­dęs jos lop­ši­nę, nuo pat gi­mi­mo puo­la į aša­ras („Ir tai ga­na ap­mau­du“, – pri­si­pa­žįs­ta dai­ni­nin­kė). Wil­low ir­gi nuo vai­kys­tės ga­li pa­reikš­ti na­mie rep­e­tuo­jan­čiai ma­mai: „Liau­kis dai­nuo­ti. Ta­vo bal­sas siau­bin­gas!“Dukrai ne­pa­tin­ka ir ma­mos ma­nie­ra reng­tis – ji net pra­šo ne­ly­dė­ti į dar­že­lį. „Jos aki­mis, aš per­ne­lyg ekst­ra­va­gan­tiš­kai da­žau­si, keis­tai ren­giuo­si ir ap­skri­tai at­ro­dau taip, lyg dė­čiau­si pop­žvaigž­de“, – kva­to­ja Pink.

Spa­lio 13-ąją pa­si­ro­dęs „Be­au­ti­ful Trau­ma“– sep­tin­ta­sis stu­di­jo­je įra­šy­tas Pink dai­nų rin­ki­nys

Su­si­pa­ži­nę 2001-ai­siais, Pink ir Ca­rey Har­tas su­si­tuo­kė 2006 me­tais Kos­ta Ri­ko­je. Ne­pai­sant ne­leng­vų pe­rio­dų (po iš­si­sky­ri­mo ir su­si­tai­ky­mo 2008-ai­siais pora ry­žo­si kreip­tis pa­gal­bos į šeimos psi­cho­lo­gą), dai­ni­nin­kė ir lenk­ty­ni­nin­kas iki šiol kar­tu

Su Ca­rey ir vai­kais – Wil­low ir per­nai gruo­dį pa­sau­lį išvy­du­siu Ja­me­so­nu

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.