… IR KOSULYS . PRAEJO

Kosulys ir vėl už­ėjo? PERTUSINAS® FORTE pa­dės juo at­si­kra­ty­ti. Vais­ti­nis prep­a­ra­tas su čiob­re­lių skyst uo­ju ekst­rak­tu var­to­ja­mas per­ša­lus, kaip at­si­ko­sė­ji­mą leng­vi­nan­ti prie­mo­nė. Šaukš­te­lis po šaukš­te­lio ir kosulys pra­eis!

Zmones - - Ant Bangos -

PERTUSINAS® FORTE siru­pas, ne­re­cep­ti­nis vais­ti­nis prep­a­ra­tas, 100 ml. Veik­lio­sios me­džia­gos: 1 ml tir­pa­lo yra 307,5 mg čiob­re­lių žo­lės skysto­jo ekst­rak­to. In­di­ka­ci­jos: tra­di­ci­nis au­ga­li­nis vais­ti­nis prep­a­ra-tas, ku­riuo in­di­ka­ci­jos pag­rįs­tos tik il­ga­lai­kiu var­to­ji­mu. Var­to­ja­mas per­ša­lus, kaip at­si­ko­sėji­mą leng­vi­nan­ti prie­mo­nė. Var­to­ji­mo būdas ir do­za­vi­mas: su­au­gu­siems žmo­ne­̇ms ir vy­res­niems kaip 12 me­tų pa­aug­liams ger­ti 3–5 kar­tus per pa­rą po vie­ną ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį (5 ml). Kont­rain­di­ka­ci­jos: pa­di­dėjęs jaut­ru­mas čiob­re­liams ar ki­tiems no­t­re­li­nių (lūpa­žie­džių) šeimos (La­mia­ce­ae, s. La­bia­tae) au­ga­lams. Spe­cia­lūs į­s­pėji­mai: ne­re­ko­men­duo­ja­ma var­to­ti jau­nes­niems nei 12 me­tų vai­kams, ka­dan­gi trūks­ta ty­ri­mų duo­me-nų. Jei at­si­ran­da du­su­lys, karš­čia­vi­mas ar pūlin­gi skrep­liai, bū­ti­na pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar kva­li­fi­kuo­tu svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tu. Su­dėty­je yra cuk­raus (sacha­ro­zės) ir ne ma­žiau kaip 8 % (V/V) eta­no­lio. Re­kla­mos teks­to pa­ren­gi­mo da­ta: 2017-09-25. Tra­di­ci­nis au­ga­li­nis vais­tas, ku­rio in­di­ka­ci­jos pag­rįs­tos tik il­ga­lai­kiu var­to­ji­mu. Pra­šo­me įdėmiai per­skai­ty­ti pa­kuo­tės la­pe­lį ir vais­tą var­to­ti kaip nu­ro­dy­ta. Ne­tin­ka­mai var­to­ja­mas vais­tas ga­li pa­kenk­ti jūsų svei­ka­tai. Jei simp­to­mai ne­pra­ei­na ar at­si­ra­do ša­lu­ti­nis po­vei­kis, dėl to­les­nio vais­to var­to­ji­mo bū­ti­na pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar vais­ti­nin­ku. Jei­gu įta­ria­te, kad jums pa­si­reiš­kė ša­lu­ti­nis po­vei­kis, apie jį pra­neš­ki­te sa­vo gy­dy­to­jui, vais­ti­nin­kui ar Vals­ty­bi­nei vais­tų kont­ro­lės tar­ny­bai prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos el. paš­tu Ne­pa­gei­dau­ja­[email protected] ar­ba ki­tais būdais, kaip nu­ro­dy­ta jos in­ter­ne­to sve­tai­ne­̇je www.vvkt.lt.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.