Šiuo­lai­ki­nės prie­mo­nės lei­do vėl šyp­so­tis

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Pa­si­ryž­ti at­vi­rai kal­bė­ti apie il­gus me­tus ka­muo­jan­čią svei­ka­tos prob­le­mą – pa­kan­ka­mai drą­su. Sun­ku pa­ti­kė­ti, kad vi­suo­met ener­gi­ja ir ge­ra nuo­tai­ka spin­du­liuo­jan­tis dai­ni­nin­kas Čes­lo­vas Ga­ba­lis (52) sa­ve pa­šie­pian­čiai va­din­da­vo be­dan­čiu. At­li­kė­jas at­sklei­džia jau il­gus me­tus ko­vo­jan­tis su in­fek­ci­ne dan­te­nų li­ga – pa­ro­don­to­ze, ku­riai pro­g­re­sa­vus jis ne­te­ko vi­sų dan­tų.

POJŪTIS, TAR­SI DAN­TYS NUOSAVI

Č. Ga­ba­lis at­vi­rau­ja, kad pra­ras­tų dan­tų implan­ta­ci­ją jis jau bu­vo iš­ban­dęs, ta­čiau siek­da­mas ko­ky­biš­kes­nio, pa­to­ges­nio ir il­ga­am­žiš­kes­nio va­rian­to jis pa­si­ry­žo po­ky­čiams – implan­tus pro­te­zuo­ti nuo­la­ti­niais pro­te­zais, funk­ci­nė­mis sa­vy­bė­mis pa­na­šiais į nuo­sa­vus dan­tis.

Kli­ni­kos „Gro­žio chi­rur­gi­ja“bend­ro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­ja odon­to­lo­gė In­gri­da Re­zec­kie­nė pa­sa­ko­ja, jog pa­si­tel­kiant mo­der­nias tech­no­lo­gi­jas ir pa­žan­gias me­džia­gas pa­vy­ko pui­kiai at­kur­ti vi­sus dai­ni­nin­ko dan­tis. „Iš tvir­to ti­ta­no kar­ka­so ir kom­po­zi­to me­džia­gų pa­ga­min­ti ko­ky­biš­ki nuo­la­ti­niai dan­tų pro­te­zai dė­vė­sis la­bai pa­na­šiai kaip ir nuosavi dan­tys – tai pa­žan­giau­sias šiuo­lai­ki­nis dan­tų at­kū­ri­mo me­to­das, pa­ci­en­tui už­tik­ri­nan­tis mak­si­ma­lų kom­for­tą ir pui­kų es­te­ti­nį vaiz­dą“, – pa­tir­ti­mi da­li­ja­si gy­dy­to­ja.

ODONTOLOGĖS KĖDĖJE TE­KO IR UŽMIGTI

At­li­kė­jas Č. Ga­ba­lis tei­gia vi­sų pir­ma ver­ti­nan­tis kom­for­tą ir dan­tų funk­cio­na­lu­mą, o tik po to es­te­ti­nį vaiz­dą. „Anks­čiau

„Anks­čiau vis tik pa­gal­vo­da­vau, kad tu­riu steng­tis kram­ty­ti tik vie­na pu­se, o da­bar džiau­giuo­si ga­lin­tis sa­vęs ne­var­žy­ti“, – šyp­so­si Č. Ga­ba­lis.

vis tik pa­gal­vo­da­vau, kad tu­riu steng­tis kram­ty­ti tik vie­na pu­se, o da­bar džiau­giuo­si ga­lin­tis sa­vęs ne­var­žy­ti. Sce­no­je svar­bu ne tik es­te­ti­nė dan­tų iš­vaiz­da, ta­čiau ir jų būk­lė, dan­tys – tai tar­si vie­nas iš dar­bo inst­ru­men­tų“, – šyp­so­si ži­no­mas dai­ni­nin­kas.

Sie­kiant pa­rink­ti tin­ka­miau­sią for­mą ir es­te­ti­nį dan­tų vaiz­dą, Č. Ga­ba­liui kli­ni­ko­je „Gro­žio chi­rur­gi­ja“te­ko ap­si­lan­ky­ti ne kar­tą, ta­čiau pats at­li­kė­jas pri­si­pa­žįs­ta bu­vęs ge­ras pa­cien­tas – odontologės I. Re­zec­kie­nės kėdėje jis su­ge­bė­jęs net užmigti. Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, kli­ni­ko­je tai­ko­mos šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia iki mi­ni­mu­mo su­ma­žin­ti pro­ce­dū­ros me­tu pa­ci­en­to jau­čia­mą dis­kom­for­tą. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad anks­tes­nė dan­tų implan­ta­vi­mo pa­tir­tis ne­bu­vo to­kia ma­lo­ni“, – tei­gė at­li­kė­jas.

SVAR­BIAU­SIA TAISYKLĖ – ATSAKINGA PRIEŽIŪRA

I. Re­zec­kie­nė at­krei­pia dė­me­sį, jog pa­cien­tai, tu­rin­tys po­lin­kį su­sirg­ti pa­ro­don­to­ze, tu­rė­tų elg­tis itin at­sa­kin­gai – re­gu­lia­riai at­lik­ti pro­fe­sio­na­lią dan­tų hi­gie­nos pro­ce­dū­rą, taip pat svar­bu ir ne­rū­ky­ti, nes rū­ky­mas ga­li pa­spar­tin­ti li­gos pro­g­re­sa­vi­mą, o ir pro­te­zuo­ti dan­tys ga­li tar­nau­ti trum­piau.

„La­bai džiu­gu, jog re­zul­ta­tas džiu­gi­na abi pu­ses – sėk­min­go dar­bo vai­siais džiau­gia­mės ir mes, ir Čes­lo­vas yra tik­rai pa­ten­kin­tas. Dai­ni­nin­kas juo­ka­vo, jog po at­lik­to pro­te­za­vi­mo jis nuo­lat šyp­so­si, net sun­ku už­si­čiaup­ti. Tai džiu­gi­na. Ži­no­ma, la­bai svar­bi ir re­gu­lia­ri ste­bė­se­na bei priežiūra, tad drau­gau­si­me ir to­liau“, – šyp­so­si I. Re­zec­kie­nė.

Č. Ga­ba­lis

Gyd. I. Re­zec­kie­nė

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.