Ant­ras va­sa­ros kvė­pa­vi­mas

Zmones - - Menas Gyventi -

At­vė­sus orams daž­nai va­sa­ros pri­si­mi­ni­mus kar­tu su šil­to­jo se­zo­no dra­bu­žiais su­pa­kuo­ja­me iki ki­tų me­tų. Bet ir at­ėjus šal­ta­jam lai­kui ne­rei­kia vi­so gar­de­ro­bo keis­ti iš pag­rin­dų ir iš nau­jo šluo­ti par­duo­tu­vių len­ty­nų... Iš­ei­tis prieš akis – va­sa­rą bu­vę ma­din­gi daik­tai, ku­riuos drą­siai dar ga­li­ma dė­vė­ti ir ru­de­nį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.